Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Dane każdej osoby, która posiada dowód osobisty, są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia, które będzie zawierało informacje o Twoich danych, znajdujących  się w Rejestrze Dowodów Osobistych, możesz wystąpić z wnioskiem do dowolnego urzędu gminy.

Pamiętaj, że zaświadczenie możesz otrzymać wyłącznie, gdy pytasz o swoje dane znajdujące się w Rejestrze Dodowów Osobistych lub gdy występujesz o dane dotyczące Twojego dziecka lub podopiecznego, dla którego jesteś opiekunem prawnym albo kuratorem.

Aby otrzymać zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Samodzielnie napisz pismo, które będzie zawierać Twoje dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres,

oraz wskazanie, jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o które wnioskujesz (zaświadczenie może stanowić pełny odpis Twoich danych, lub zawierać jedynie kilka żądanych informacji).

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dowód opłaty za wydanie zaświadczenia;
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań. Pobierz bilet numeryczny z literą "E" i udaj się na halę obsługową do wskazanego stanowiska;
 • prześlij pocztą;
 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektornicznego.

Opłaty

 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł;
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł

Opłaty te możesz wpłacić:

 • na konto Urzędu Miasta Poznania nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763;
 • zapłacić gotówką - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Karola Libelta 16/20 - w kiosku;
 • kartą płatniczą na wybranych stanowiskach.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie otrzymasz w ciągu 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 391),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Jeśli nie otrzymasz zaświadczenia o żądanej treści, możesz wnieść zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych.. Masz na to 7 dni od daty jego doręczenia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Tomasz Łącki
ostatnia zmiana w dniu 2017-01-16 08:32 - zmiany (Aktualizacja)