zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

 • pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu (obiektu), na którym ma być zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Poznań).

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, tel. 61 878-47-67, 61 878-47-68. 

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

 • 43,75zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
 • 43,75zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
 • 175zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski S.A.

49102040270000160212620797

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić kartą płatniczą w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,
61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką opłaty skarbowe znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)
 • Uchwała NR LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 marca 2018 r.
 • Uchwała NR LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 8 maja 2018 r.
 • Uchwała NR LXXI/1323/VII/23018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r.
 • Uchwała NR LXXI/1324/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta, 61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404.

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=17

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-06 14:27 - aktualizacja podstawy prawnej (Aktualizacja)