zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydział/Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek właściciela o wydanie zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

2. Oświadczenie.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

- osobiście: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, Oddział Działalności Rolniczej, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, 61-441 Poznań, sala obsługi klienta, tel. 61 878 50 51,

- za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru dokumentów:
- osobiście (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),
- za pośrednictwem poczty.

Opłaty

1. Za wydanie zezwolenia - 82 zł,
2. Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik-pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Miasto Poznań, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

- bezpośrednio w siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą płatniczą.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano decyzji. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:

a. jednostki budżetowe,

b. jednostki samorządu terytorialnego,

c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców:

1. do 1 miesiąca.

2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. z późn. zm.),
  2. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.2015.2168 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz.U. 2010.135.909),
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827).

Tryb odwoławczy

Od wydanego zezwolenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie:

https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=15

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 13:06 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)