Zezwolenie na przeprowadzenie artystycznej lub rozrywkowej imprezy masowej

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kultury

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania:

a. wnioski: Biuro Podawcze, hol główny, plac Kolegiacki 17;

b. załączniki do wniosku: Wydział Kultury, II piętro, sekretariat Wydziału, pokój 259.

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]".

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy:

Miasto Poznań Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

nr rachunku PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Szczegóły dotyczące opłaty skarbowej - w tym wykaz zaktualizowanych punktów poboru opłaty skarbowej (inkasentów) - odszukać można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania w opisie sprawy "Opłata skarbowa" Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania bądź w menu "SPRAWY" zakładka "OPŁATY SKARBOWE"

Termin i sposób załatwienia

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek  nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 2, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem prezprowadzenia imprezy masowej.  

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1160 z późn. zm).Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 wyżej wymnienionej ustawy, przysługuje  odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 16, za pośrednictwem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań;
2.    Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań;
3.    Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, którym jest rozpatrywanie wniosków
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i wydawanie decyzji w przedmiotowym zakresie.
4.    Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5.    Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a)    dostępu do swoich danych osobowych;
b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c)    żądania usunięcia danych, gdy:
-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
-    dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
-    osoby te kwestionują prawidłowość danych
-    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
-    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6.    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8.    Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:04 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)