zgłoszenie innego obiektu, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (hostel, motel, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym), a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym jest zobowiązany zgłosić ten fakt do ewidencji innych obiektów przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie odpowiedniej kategorii, a także zmiana i potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadanej kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług w obiekcie.

Zgłaszany obiekt:

  • musi spełniać wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne
  • musi mieć odpowiednie wyposażenie, które opisane są w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 4953, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 47 75, 61 878 49 20

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata w wysokości 17,00 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

BANK PKO BP

94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. 

Termin i sposób załatwienia

Ewidencję innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, (w tym także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych), jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, - zmianie liczby miejsc noclegowych,
  • zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu,. adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2016 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-23 12:35 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)