zgłoszenie pola biwakowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim wnioskodawca jest obowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do rodzaju pole biwakowe.

W przypadku obiektu hotelarskiego rodzaju pole biwakowe wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla kempingów (campingów) i pól biwakowych zawarte są załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Organ właściwy dokonuje wpisu do ewidencji pól biwakowych.

Dla pól biwakowych rozporządzenie nie wprowadza ich kategoryzacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 4953, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 47 75, 61 878 49 20

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii wynosi 100 zł - dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

BANK PKO BP

10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. 

Termin i sposób załatwienia

Ewidencję obiektów hotelarskich jak pola biwakowe oraz innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, (w tym także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych), jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.

Przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu do rodzaju pole biwakowe obiekt hotelarski podlega ocenie co do spełnienia przewidzianych odpowiednimi przepisami wymagań.

Jeśli ocena ta wypadnie pozytywnie, organ właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego dokonuje w formie decyzji administracyjnej zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2016 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. 2011 r., Nr 10,  poz. 54)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-20 12:28 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)