Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni), przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub paszport - do wglądu;

b) odpis skrócony aktu małżeństwa (Nie ma wymogu przedkładania odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli związek małżeński zawarty został poza Poznaniem a Zgłaszający urodzenie posiada odpis, prosimy o jego zabranie).

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą "Uznanie ojcostwa".

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

1. Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, sala obsługi 140, tel. 61 646-33-44.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

UWAGA!

  • W poniedziałki od godziny 15:30 do 17:00 i w piątki od 14:00 do 15:30, czas obsługi może ulec wydłużeniu, z uwagi na zmniejszoną liczbę pracowników.
  • Załatwiając sprawę, należy uwzględnić działanie systemu kolejkowego, regulującego obsługę interesantów.
  • Automat biletowy przestaje wydawać bilety co najmniej 15 minut przed końcem urzędowania.
    W związku z powyższym, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy przewidziany limit czasowy, bilet nie zostanie wydany.

2. Za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

adres: skrytka ePuap /UMPoznan/SC

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony  aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Podstawa prawna

Inne informacje

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

  • ojciec albo matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • pełnomocnik

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-13 11:39 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)