Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia dziecka żywego należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia dziecka (w przypadku urodzenia dziecka martwego - 3 dni), przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

a) dowód osobisty lub paszport - do wglądu;

b) odpis skrócony aktu małżeństwa (Nie ma wymogu przedkładania odpisu aktu małżeństwa. Jeżeli związek małżeński zawarty został poza Poznaniem a Zgłaszający urodzenie posiada odpis, prosimy o jego zabranie).

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim proszę o zapoznanie się ze sprawą "Uznanie ojcostwa".

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia oraz protokół zgłoszenia urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, I piętro, sala obsługi 140, tel. 61 646-33-44.

Urząd Stanu Cywilnego pracuje: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00.

UWAGA!

  • W poniedziałki od godziny 15:30 do 17:00 i w piątki od 14:00 do 15:30, czas obsługi może ulec wydłużeniu, z uwagi na zmniejszoną liczbę pracowników.
  • Załatwiając sprawę, należy uwzględnić działanie systemu kolejkowego, regulującego obsługę interesantów.
  • Automat biletowy przestaje wydawać bilety co najmniej 15 minut przed końcem urzędowania.
    W związku z powyższym, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy przewidziany limit czasowy, bilet nie zostanie wydany.

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony  aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Podstawa prawna

Inne informacje

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

  • ojciec albo matka, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • pełnomocnik

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-12 13:49 - dodanie informacji (Aktualizacja)