Zgłoszenie zamiaru budowy lub robót budowlanych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Uwaga! Od 17 grudnia 2016 r. obowiązują nowe druki:

 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
 • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).

Ponadto w Wydziale Urbanistyki i Architektury przygotowane zostały druki:

A1 - Zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym

A3 - Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

A6 - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia

Druki są do pobrania ze strony internetowej lub w Kancelarii Wydziału.

Zgłoszenie wraz z załącznikami (odpowiednio druk B-2, A1 lub A3) a w razie potrzeby z informacją uzupełniającą (druk B-4) winno być podpisane przez Inwestora/ów lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia wymienione są jako załączniki w drukach B-2, A1 i A3.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania pełnomocnictwa przy zgłoszeniu, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania zgłoszenia pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- odbioru ostemplowanego projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, dziennika budowy pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących sprawy zgłoszeń (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

 • w poniedziałek w godz.       - 7:30 - 17:00
 • we wtorek i piątek w godz.  - 9:00 - 12:00
 • w czwartek w godz.           - 7:30 - 15.30

Zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016.1493)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego nie został wniesiony sprzeciw, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy,
 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego (niepołączonego trwale z gruntem i przewidzianego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu) - w miejscu, w którym obiekt taki istnieje.

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego lub prowadzenie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia może być nałożony (w drodze decyzji), jeśli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast zgłoszenia wymagają roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (zarówno do wniosku o pozwolenie jak i do zgłoszenia -  należy dołączyć pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków (w Poznaniu) wg przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych (możliwych zgłoszeniem) może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Uwaga!

Projekt budowlany (gdy jest wymagany) opracowuje projektant zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.).

Kopię mapy zasadniczej (dla celów projektowych) dla obszaru objętego zgłoszeniem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Wykaz robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia znajduje się w załączniku do sprawy.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 11:17 - korekta (Aktualizacja)