Zgłoszenie zgonu

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś dla osoby zmarłej:

a)      pozostałym małżonkiem,

b)      zstępnym,

c)      wstępnym,

d)      krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa,

e)      powinowatym w linii prostej do 1 stopnia

możesz dokonać zgłoszenia zgonu.

Zgłoszenia zgonu musisz dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu musisz dokonać się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Aby dokonać zgłoszenia zgonu musisz mieć:

1. Kartę zgonu wystawioną przez lekarza 

2. Dowód osobisty osoby zmarłej.

Pamiętaj aby zgłaszając zgon mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Miejsce złożenia dokumentów

  • Urząd Stanu Cywilnego Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego przy ul. Libelta 16/20 (parter) - zgony osób, które będą pochowane w Poznaniu na cmentarzach parafialnych oraz cmentarzach poza Poznaniem, tel. 61 646-33-44.
  • filia Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego zlokalizowanej w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych  przy ul. 23 Lutego 4/6 - zgony osób, które będą pochowane na cmentarzach komunalnych Junikowo lub Miłostowo, tel. 61 646-33-44.

UWAGA!

Powyższy podział nie oznacza, że będąc na ul. Libelta 16/20 nie zgłosisz zgonu osoby, która ma zostać pochowana na cmentarzach komunalnych Junikowo lub Miłostowo i odwrotnie, w filii zgłosisz zgon osoby, która ma zostać pochowana w Poznaniu na cmentarzach parafialnych oraz cmentarzach poza Poznaniem. Podsumowując zatem, pamiętaj, że zgłoszenia zgonu dokonasz w obydwu lokalizacjach, a podany powyżej podział ma ułatwić dokonanie zgłoszenia zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego-Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego pracuje:

  • w poniedziałki w godzinach od 07:30-17:00
  • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:30,
  • w soboty filia oddziału od 08:00-12:00.

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zatem jeżeli osoba zmarła lub została znaleziona w Poznaniu zgłoszenia zgonu dokonasz w podanych powyżej lokalizacjach.

Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpiszesz jako osoba zgłaszająca zgon wraz z kierownikiem/zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu, z którego otrzymasz jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

Inne informacje

Jeżeli zdecydowałeś się na załatwienie spraw związanych ze zgłoszeniem zgonu przez pełnomocnika np. pracownika zakładu pogrzebowego, pamiętaj aby pełnomocnictwo miało  formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli będzie to możliwe, postaraj się zwrócić uwagę na to, czy karta zgonu jest podpisana przez lekarza stwierdzającego zgon oraz czy widnieje na niej pieczęć lekarza i uprawnionego podmiotu (szpital, przychodnia, inny podmiot leczniczy).

Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku do sprawy i obowiązują od 25 maja 2018r.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-03 13:00 - aktualizacja danych (Aktualizacja)