Zgłoszenie zgonu

Wydział/Jednostka prowadząca

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś dla osoby zmarłej:

a)      pozostałym małżonkiem,

b)      zstępnym,

c)      wstępnym,

d)      krewnym bocznym do 4 stopnia pokrewieństwa,

e)      powinowatym w linii prostej do 1 stopnia

możesz dokonać zgłoszenia zgonu.

Zgłoszenia zgonu musisz dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu musisz dokonać się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Aby dokonać zgłoszenia zgonu musisz mieć:

1. Kartę zgonu wystawioną przez lekarza 

2. Dowód osobisty osoby zmarłej.

Pamiętaj aby zgłaszając zgon mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Stanu Cywilnego Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego przy ul. Libelta 16/20 (parter) - zgony osób, które będą pochowane w Poznaniu na cmentarzach parafialnych oraz cmentarzach poza Poznaniem, tel. 61 646-33-44.
 • filia Oddziału Rejestracji Stanu Cywilnego zlokalizowanej w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych  przy ul. 23 Lutego 4/6 - zgony osób, które będą pochowane na cmentarzach komunalnych Junikowo lub Miłostowo, tel. 61 646-33-44.

UWAGA!

Powyższy podział nie oznacza, że będąc na ul. Libelta 16/20 nie zgłosisz zgonu osoby, która ma zostać pochowana na cmentarzach komunalnych Junikowo lub Miłostowo i odwrotnie, w filii zgłosisz zgon osoby, która ma zostać pochowana w Poznaniu na cmentarzach parafialnych oraz cmentarzach poza Poznaniem. Podsumowując zatem, pamiętaj, że zgłoszenia zgonu dokonasz w obydwu lokalizacjach, a podany powyżej podział ma ułatwić dokonanie zgłoszenia zgonu.

Urząd Stanu Cywilnego-Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego pracuje:

 • w poniedziałki w godzinach od 07:30-17:00
 • od wtorku do piątku w godzinach 07:30-15:30,
 • w soboty filia oddziału od 08:00-12:00.

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok. Zatem jeżeli osoba zmarła lub została znaleziona w Poznaniu zgłoszenia zgonu dokonasz w podanych powyżej lokalizacjach.

Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpiszesz jako osoba zgłaszająca zgon wraz z kierownikiem/zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego. Na podstawie protokołu sporządzany jest w Bazie Usług Stanu Cywilnego akt zgonu, z którego otrzymasz jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Podstawa prawna

Inne informacje

Jeżeli zdecydowałeś się na załatwienie spraw związanych ze zgłoszeniem zgonu przez pełnomocnika np. pracownika zakładu pogrzebowego, pamiętaj aby pełnomocnictwo miało  formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli będzie to możliwe, postaraj się zwrócić uwagę na to, czy karta zgonu jest podpisana przez lekarza stwierdzającego zgon oraz czy widnieje na niej pieczęć lekarza i uprawnionego podmiotu (szpital, przychodnia, inny podmiot leczniczy).

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest Prezydent Miasta Poznania.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem - Prezydentem Miasta Poznania można się skontaktować poprzez adres e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator - Prezydent Miasta Poznania - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres:  plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka
 • sporządzenia aktu małżeństwa
 • sporządzenia aktu zgonu
 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego
 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 
 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 
 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 
 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
 • wydania dokumentów z akt zbiorowych
 • zameldowania
 • nadania numeru PESEL. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia Kierownik urzędu stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie - Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat - akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat - akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michalina Sobecka
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-24 11:34 - aktualizacja opisu (Aktualizacja)