zmiana danych / zgłoszenie lub wycofanie auta - zaświadczenie na potrzeby własne

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany danych w  zaświadczeniu potwierdzającym wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne na terenie kraju należy złożyć wniosek o zmianę zaświadczenia wraz z załącznikami:

  1. wykaz pojazdów samochodowych zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, nr VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (zgłaszanych lub wycofywanych z eksploatacji)
  2. dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia oraz wypisów.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Oddział Licencji na Transport Drogowy i Kontroli

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404

tel. 61 878 47 75, 61 878 49 54, 61 878 49 61, 61 878 49 53, 61 878 49 20

Wnioski można składać również w formie elektronicznej na adres: transport@um.poznan.pl

Opłaty

Za wymianę posiadanego zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne (wydanego bezterminowo) z powodu zmiany danych w nim zawartych pobiera się opłatę:

  • 25 zł za zaświadczenie
  • 10 zł za każdy wypis.

Za wymianę zaświadczenia (wydanego bezterminowo) w przypadku zgłoszenia  kolejnego pojazdu wynosi pobiera się opłatę:  

  • 25 zł za wymianę zaświadczenia,
  • 10 zł za wymianę każdego wypisu,
  • 100 zł za każdy zgłoszony pojazd.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów
Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61 - 706 Poznań,

PKO Bank Polski

49 1020 4027 0000 1602 1262 0797

W siedzibie Wydziału można płacić tylko kartą. Najbliższa jednostka bankowa, gdzie można zapłacić gotówką znajduje się obok Galerii Dębiec.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie na wykonywanie przewozów na potrzeby własne jest wydawane nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który wydał zaświadczenie, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016, poz. 1907 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2013 poz. 713)

Inne informacje

Przy budynku Urzędu znajduje się bezpłatny parking dla klientów.

Zarezerwuj wizytę w Urzędzie: https://www.um.poznan.pl/mim/rezerwacje/rezerwacje.html?co=locations&id=16

Przy składaniu wniosków należy uwzględnić fakt, że w Wydziale funkcjonuje system kolejkowy, do którego ostatnie bilety wydawane są 15 minut przed końcem pracy Wydziału.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-21 09:43 - aktualizacja informacji (Aktualizacja)