Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

Uwaga! Od 17 grudnia 2016 r. obowiązuje nowy druk:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),

Ponadto w Wydziale Urbanistyki i Architektury przygotowany został druk:

A4 - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Druki są do pobrania ze strony internetowej lub w Kancelarii Wydziału.

Zgłoszenie (druk A4) wraz z odpowiednimi załącznikami (w tym druk B-3) winno być podpisane przez Inwestora lub jego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo przedkłada się na piśmie w oryginale lub w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Dokumenty wymagane do zgłoszenia wymienione są jako załączniki w druku A4.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania decyzją o pozwoleniu na przebudowę obiektu budowlanego, opłata skarbowa od tej decyzji (z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego )wynosi 50% stawek określonych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku o pozwolenie na budowę, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania zgłoszenia pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

 • w poniedziałek w godz.         - 7:30 - 17:00
 • od wtorku do piątku w godz. - 7:30 - 15:30

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących sprawę (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

 • w poniedziałek w godz.       - 7:30 - 17:00
 • we wtorek i piątek w godz.  - 9:00 - 12:00
 • w czwartek w godz.           - 7:30 - 15.30

Zgłoszenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury rozpatrywane jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia na Inwestora jest nakładany postanowieniem obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wydawany jest sprzeciw w drodze decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania Inwestorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, nie wydana zostanie decyzja sprzeciwu lub wydane zostanie zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części :

 • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 •  może spowodować niedopuszczalne:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

- objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę,

- objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia stosuje się zasady jak przy zgłoszeniu robót budowlanych.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-20 11:18 - korekta (Aktualizacja)