ZWROT DODATKOWYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek pracodawcy, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 poz. 1987).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 822, 61 87 85 823, 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pracodawca jest powiadomiony w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów o sposobie jego rozpatrzenia, a następnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadza się z pracodawcą negocjacje w zakresie warunków zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie. Zwrot kosztów następuje na podstawie umowy.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz.721 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. (Dz.U. z 2014 poz. 1987)

Inne informacje

1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:

a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,

c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

d) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,

e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,

f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w p.pkt. a - c.

2. Zwrot kosztów nie może przekraczać:

  • dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
  • 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - w przypadku zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia - w przypadku szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.

3. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.

4. Zwrot kosztów stanowi różnicę miedzy kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby nie będącej osoba niepełnosprawną.

5. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

6. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca obowiązany jest zwrócić środki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.  

7. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Wieczorek
ostatnia zmiana w dniu 2015-01-14 08:12 - aktualizacja danych (Aktualizacja)