Stanowisko specjalistyczne - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rewitalizacji

Funkcja

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rewitalizacji (KPRM)

Imię, nazwisko

Lech Podbrez

Kontakt

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta plac Kolegiacki 17 61-841 Poznań, tel.:61 878 5693
lech_podbrez@um.poznan.pl

Zakres zadań

zakres zadań:

 • aktualizowanie i wdrażanie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania poprzez koordynację przedsięwzięć realizowanych na obszarach objętych ww. programem, na których rewitalizacja jest wspierana przez Miasto Poznań poprzez działania aktywizujące i integrujące społeczności miejskie oraz komunalne projekty inwestycyjne.
 • Poprzez koordynację w przedmiotowym zakresie rozumie się:
 • kompleksowe programowanie polityki rewitalizacji prowadzonej przez Miasto Poznań;
 • podejmowanie działań mających na celu regulowanie współpracy między wydziałami Urzędu Miasta Poznania i miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 • inicjowanie działań rewitalizacyjnych, w tym również realizowanych przez organizacje pożytku publicznego oraz wdrażanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • prowadzenie obsługi zlecania zadań wraz z udzieleniem dotacji w obszarze "Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych" w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • wspieranie zarządzania projektami realizowanymi przez podmioty publiczne i prywatne;
 • inicjowanie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • organizowanie i obsługę prac międzywydziałowego zespołu ds. rewitalizacji oraz innych gremiów społecznych zaangażowanych w procesie rewitalizacji;
 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych i negocjacji;
 • prowadzenie działań doradczych i informacyjnych w zakresie pozyskiwania środków funduszy europejskich na działania rewitalizacyjne;
 • monitorowanie efektów działań realizowanych na obszarach objętych Miejskim Programem Rewitalizacji.

Wydział/jednostka

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Gumna
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-08 07:55 - aktualizacja danych kontaktowych pełnomocnika ds. rewitalizacji (Aktualizacja)