Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-04
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: 0,75 etatu - umowa od 1 lutego 2018 r.

Zakres podstawowych czynności

1) Prowadzenie rachunkowości placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego.
3) Realizacja operacji budżetowych-księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów.
4) Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
5) Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
6) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
7) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz.
8) Prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9) Prowadzenie rejestru VAT.
10) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
11) Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
12) Opracowanie planów finansowych placówki.
13) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i do SIO.
14) Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
15) Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
16) Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
17)  Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych placówki.

Wymagania obowiązkowe

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku księgowy

- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki
w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

3)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw       publicznych,

4)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowy,

5)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)  nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

1)   doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych,

2)      znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:

Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych

na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie

przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach

publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz

planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3)     biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office,   PROGMAN, system PABS, SIO, iPKO Biznes

4)       samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

5)   nieposzlakowania opinia.

Wymagane dokumenty

-  list motywacyjny,

-  życiorys - curriculum vitae,

-  kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

-  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

-  kserokopie świadectw pracy,

-  kserokopia dowodu osobistego,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    rekrutacji,

-  oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu

   prowadzonej działalności gospodarczej

Inne informacje:

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać na  adres: Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika 

ul. Trybunalska 17/25

60-325 Poznań z dopiskiem :" Konkurs na stanowisko główny księgowy"  w terminie do 15.01.2018r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika, ul. Trybunalska 17/25, 60-325 Poznań w terminie do 2018-01-15.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Szkoła Podstawowa Nr 74 im. Mikołaja Kopernika zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jan Olebiński
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-04 14:39 - oferta- główny ksiegowy (Aktualizacja)