Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7456
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1230/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1229/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1228/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1227/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1226/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1225/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Zenonowi Wechmannowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1224/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Henrykowi Rozmiarkowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1223/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1222/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Józefowi Stasińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1221/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Ryszardowi Krynickiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1220/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1219/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malachitowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1218/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1217/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Zamoyskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1216/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Byka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1215/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1214/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie ustalenia na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1212/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1211/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1209/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1208/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1207/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 4/2018/P za bezzasadne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1206/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Handlowej "Bazar".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1205/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację Familijny Poznań czterech wybranych jednostek oświatowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1204/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1203/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1202/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2018-01-01

Uchwała Nr LXV/1201/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1200/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1199/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1198/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1195/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1194/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1193/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie skargi K. T. na Kierownika Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1192/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1191/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej żądania uregulowania kwestii dofinansowania żłobków niepublicznych w 2018 r. w formie uchwały Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1190/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji W.C. obejmującej żądanie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Wiatraczną, Krzywoustego i Inflancką, na wysokości os. Lecha.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1189/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1188/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1187/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1186/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1185/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1184/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1182/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1181/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1180/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1179/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1178/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 uchylająca uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 6" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1177/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1176/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1175/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1174/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1173/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1172/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1171/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1170/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1169/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1168/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1167/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1166/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1165/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1164/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1163/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1162/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1160/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1159/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1158/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1156/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1155/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1154/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Oleszycka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1153/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Czerwonacka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1152/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1149/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1148/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr konkursu: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1147/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1146/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1145/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1144/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Przedszkola nr 193 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1143/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1140/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka - Gnieźnieńska" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1139/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1138/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1137/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1136/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXI/1135/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1134/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie skargi U.F.-K. na działanie Zarządu Osiedla oraz prezydium Rady Osiedla Kiekrz w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1132/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1131/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

brak