Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7756
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/212/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/209/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/208/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/206/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 4 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/205/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/204/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/203/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/202/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/201/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/200/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/199/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/198/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/195/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/194/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/190/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/189/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/188/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/187/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/186/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/185/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania mu nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/184/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Brandstaettera 6, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/183/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy os. Bolesława Chrobrego 105, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/182/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie włączenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu, ul. Osinowa 14a, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/181/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 105 a, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/180/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/179/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/178/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/176/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/175/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/174/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/173/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania rondu nazwy Krzesiny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/172/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/171/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Cerekwicka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/170/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/169/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Czesława Janickiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XII/166/VIII/4/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do sieci UNICEF- "Miasto Przyjazne Dzieciom".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/164/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/163/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/162/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/160/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przeprowadzenia akcji "Poznań bez plastiku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/159/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/158/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/157/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/1389/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/156/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/155/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/154/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice-Sianowska" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/153/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/152/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie rozpatrzenia odwołania S. R. W. od rozstrzygnięcia Miejskiego Zespołu do spraw Wyborów Osiedlowych protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/151/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Aeroklubowi Poznańskiemu im. Wandy Modlibowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/150/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Markowi Rezlerowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/149/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Juliuszowi Kublowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/148/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Leonardowi Szymańskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/147/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Izabelli Gustowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/146/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Andrzejowi Wituskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/145/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027 Nr 18/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/142/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/141/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przystąpienia do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie Polityki Parkingowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/139/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/138/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/136/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr X/135/VIII/3/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/133/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/71/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/132/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/131/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/130/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmiany siedziby XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcacego im Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/129/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/128/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/125/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przygotowania planu wsparcia renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/124/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/123/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania skwerowi nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/122/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wszechnicy Piastowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/121/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/120/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Uniwersytetu Poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/119/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/118/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/117/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/116/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/115/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania w związku z zarzutem niewłaściwego postępowania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/114/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi J.K. na bezczynność Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z zarzutem braku odpowiedzi na wniosek Skarżącego z dnia 2 stycznia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/113/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi W.F na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w związku z zarzutem nieprawidłowości w prowadzonym remoncie przejścia podziemnego pod trasą katowicką pomiędzy os. Lecha a ul. Bobrzańską.

brak