Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7589
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/45/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr V/44/VIII/2/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Bambrów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/43/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie skargi M.M. na działalność Rady Osiedla i Zarządu Osiedla Jeżyce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/42/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie skargi D.N. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/41/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie skargi J.W. i A.S. na działania Rady Osiedla Chartowo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr IV/39/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/38/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/37/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/36/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-07-01

Uchwała Nr IV/35/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-07-01

Uchwała Nr IV/34/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LVII/1064/VII/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr IV/33/VIII/1/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2018 w sprawie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/32/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienioną uchwałą Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/31/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kobylepole".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/30/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Omańkowskiej - w części dotyczącej jednego drzewa z gatunku kasztanowiec biały.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/29/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/28/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/27/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/26/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie nadania statutu Szpitalowi Miejskiemu im. Franciszka Raszei Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/25/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/24/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie nadania statutu Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/23/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy oraz zakażeń wywołanych wirusem HPV.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/21/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr III/20/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr III/19/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/18/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie bonifikaty dla Fundacji Familijny Poznań od ceny sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Fabianowo 29.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/17/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/16/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/15/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/13/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/12/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/11/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/10/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/9/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/8/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia pana Jacka Jaśkowiaka - Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/7/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/6/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/5/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/4/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/3/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-11-2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/2/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/1/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 19-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1418/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Ludgardy, na rzecz Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXV/1417/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1416/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie wyboru firmy audytorskiej na przeprowadzenie rocznych badań sprawozdania finansowego Miasta Poznania za lata 2018 i 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1415/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1414/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Skautów Powstańców Wielkopolskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXV/1413/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Tomasza Maćkowiaka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1412/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1411/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXV/1410/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 13-11-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1408/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przyjęcia "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-11-01

Uchwała Nr LXXIV/1407/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1406/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1405/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1404/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXXIV/1403/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LXXIV/1402/VII/18/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie podjęte w 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1401/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Roboczej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1400/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1399/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów poznańskich szkół.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1398/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1397/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1396/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1395/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1394/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Stary Rynek i ulica Wrocławska" w Poznaniu, "Muzeum Narodowe" w Poznaniu, "W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych" w Poznaniu, "W rejonie ulicy Klasztornej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1393/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1392/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1391/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIV/1390/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIV/1389/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1388/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi U.W. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z brakiem zmian regulaminu przewozu rowerów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1387/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi R.N. na dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1386/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi D. M. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1385/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi P.D. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1384/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi K.T. na Dyrektor Bibilioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1383/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie skargi R. K. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1382/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli przygotowania i przyczyn niezrealizowania zadania wykonania makiety urbanistycznej miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1381/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zadań wykonywanych przez Miejskiego Oficera Rowerowego w Poznaniu pod względem efektywności podejmowanych działań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1380/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Wojciecha Bogusławskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1379/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr LX/931/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego zdanym egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Poznania lub kierowców przez nich zatrudnionych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1378/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi, zmienioną uchwałą Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1377/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr XL/428/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia nagród pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1376/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Stefanii Wołynki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1375/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Florentyny Luboińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1374/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem o. Jana Góry.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1373/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1372/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Dulębianki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1371/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1370/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarach wodnych miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1369/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących osobom powołanym w skład obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXIII/1368/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1367/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w ciągu planowanej inwestycji, tj. od granicy miasta Poznania z gm. Koninko do wjazdu na Lotnisko Poznań - Krzesiny w Poznaniu, na czas jej realizacji w latach 2019-2022.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1366/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - ul. Nad Miedzą w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz przebudowie ul. Nad Miedzą.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1365/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXIII/1364/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25-09-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak