Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7781
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/236/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/235/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/233/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części dotyczącej drzewa z gatunku platan klonolistny.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XV/231/VIII/5/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania w przestrzeni publicznej z miejskich rowerów, elektrycznych skuterów i hulajnóg.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XV/230/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/229/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/228/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w postaci opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/227/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Poznaniu w parku Cytadela, oznaczonej geodezyjne: obręb Poznań, ark. 01, dz. 1/26 cz., KW PO1P/00306623/2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/226/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 35.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/225/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania ulicy imieniem adm. Józefa Unruga.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/224/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/223/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/222/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/221/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania ulicy nazwy Wągrowiecka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/220/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/219/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/217/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/216/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/215/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/214/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/213/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/212/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/209/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/208/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/206/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 4 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/205/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 3 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/204/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 2 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/203/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 1 w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/202/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/201/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/200/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/199/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/198/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/195/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/194/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/190/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/189/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/188/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/187/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/186/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/185/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania mu nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/184/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Brandstaettera 6, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/183/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy os. Bolesława Chrobrego 105, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/182/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie włączenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu, ul. Osinowa 14a, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/181/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 105 a, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/180/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/179/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/178/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/176/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/175/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/174/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/173/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania rondu nazwy Krzesiny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/172/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/171/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Cerekwicka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/170/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/169/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Czesława Janickiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XII/166/VIII/4/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do sieci UNICEF- "Miasto Przyjazne Dzieciom".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/164/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/163/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/162/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/161/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/160/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przeprowadzenia akcji "Poznań bez plastiku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/159/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/158/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/157/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/1389/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XI/156/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/155/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/154/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice-Sianowska" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/153/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/152/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie rozpatrzenia odwołania S. R. W. od rozstrzygnięcia Miejskiego Zespołu do spraw Wyborów Osiedlowych protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/151/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Aeroklubowi Poznańskiemu im. Wandy Modlibowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/150/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Markowi Rezlerowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/149/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Juliuszowi Kublowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/148/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Leonardowi Szymańskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/147/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Izabelli Gustowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/146/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Andrzejowi Wituskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/145/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027 Nr 18/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/142/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/141/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przystąpienia do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie Polityki Parkingowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/139/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/138/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak