Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7270
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1144/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Przedszkola nr 193 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1143/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1140/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka - Gnieźnieńska" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1139/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1138/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1137/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1136/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXI/1135/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1134/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie skargi U.F.-K. na działanie Zarządu Osiedla oraz prezydium Rady Osiedla Kiekrz w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1132/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1131/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1130/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Radzie Seniorów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1129/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXI/1128/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1125/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie w zakresie kultury.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1122/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1121/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1120/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1119/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1118/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1117/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1116/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1115/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1114/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1113/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1112/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 09-01-2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.35.2017.16, z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por Janiny Lewandowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1110/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1109/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1107/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1106/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1105/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1104/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1103/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1102/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1099/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1098/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie skargi B.Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pisma.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1097/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1096/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1094/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1092/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1090/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1089/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1088/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1085/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1084/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1083/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/468/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1082/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1081/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1080/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1079/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1078/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1077/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1076/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Poznań w branżowe szkoły I stopnia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1075/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1074/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu w Branżową Szkołę I stopnia nr 42.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1073/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1072/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zespołów szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1071/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1070/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez Miasto Poznań, w skład których wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnie szkoły podstawowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1069/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 uchylająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zmienianą uchwałą Nr XXXIX/681/VII/2016 Rady Miasta Poznania z 13 grudnia 2016 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2018-03-01

Uchwała Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1063/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali: Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1062/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LVII/1061/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVII/1060/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXIII/557/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1059/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1058/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LVII/1057/VII/17/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie nazywania ulic, placów i skwerów na cześć wybitnych postaci kobiet

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1056/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi R.K.-H. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1055/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1054/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 z siedzibą w Warszawie

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1053/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1052/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1051/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1050/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kórnik w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1049/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1048/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kostrzyn w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1047/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Pobiedziska w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1046/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1045/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Luboń w zakresie usług edukacyjnych.

brak