Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7382
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1254/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Trzech Tramwajarek.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1252/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-07-01

Uchwała Nr LXIX/1251/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1250/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1249/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1248/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie przyjęcia projektu zmian Statutu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1247/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1246/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1245/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1244/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVIII/1243/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1242/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVIII/1241/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1240/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi I.S. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1239/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi W.K. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pismo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1238/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1237/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1236/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1235/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1234/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie bonifikaty dla Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1233/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 zmieniająca uchwałę Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1232/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVII/1231/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1230/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXIV/1182/VII/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1229/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1228/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1227/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1226/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1225/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Zenonowi Wechmannowi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1224/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Henrykowi Rozmiarkowi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1223/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Profesorowi Romanowi Słowińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1222/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Panu Józefowi Stasińskiemu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVII/1221/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Ryszardowi Krynickiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1220/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1219/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malachitowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1218/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1217/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Zamoyskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1216/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Byka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1215/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1214/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania oraz sezonu kąpielowego w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1213/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie ustalenia na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1212/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/366/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1211/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXVI/1210/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1209/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo", część Radojewo Wschód w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXVI/1208/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1207/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie uznania odwołania Rady Osiedla Strzeszyn od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania Nr 4/2018/P za bezzasadne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1206/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji Spółdzielni Handlowej "Bazar".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1205/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wydatkowania środków miejskich, które są przeznaczone na prowadzenie przez Fundację Familijny Poznań czterech wybranych jednostek oświatowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1204/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXV/1203/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1202/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2018-01-01

Uchwała Nr LXV/1201/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1200/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie włączenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, do Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1199/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie utworzenia V Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej 27/33 i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1198/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część południowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1197/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego do korzystania jednostkom pomocniczym Miasta - osiedlom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1195/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXV/1194/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1193/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie skargi K. T. na Kierownika Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1192/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1191/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej żądania uregulowania kwestii dofinansowania żłobków niepublicznych w 2018 r. w formie uchwały Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1190/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie rozpatrzenia petycji W.C. obejmującej żądanie podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ul Wiatraczną, Krzywoustego i Inflancką, na wysokości os. Lecha.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1189/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1188/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1187/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1186/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1185/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1184/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1183/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie ustalenia na terenie miasta Poznania odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1182/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1181/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIV/1180/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1179/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIV/1178/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-03-2018 uchylająca uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum 6" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1177/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1176/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1175/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1174/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1173/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1172/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1171/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1170/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1169/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1168/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1167/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1166/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1165/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1164/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1163/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1162/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1160/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1159/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1158/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

brak