Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7138
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1012/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LV/1011/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/1010/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1009/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1007/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1006/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1005/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1004/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1003/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1002/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1000/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/999/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "JUNIKOWO - PÓŁNOC" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LV/998/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania i stypendiów artystycznych Miasta Poznania dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego oraz warunków i trybu ich przyznawania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/997/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi Rady Osiedla Junikowo na działalność Zarządu Dróg Miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/996/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/995/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie skargi K.A.P. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/994/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/993/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/991/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIV/990/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIV/989/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/988/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ul. Cześnikowskiej 4.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/987/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap III", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/986/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/985/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/984/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/983/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/982/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 nr 17/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/981/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/980/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/979/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 w sprawie "Programu ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIV/977/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/976/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi S.G-G. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/975/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/974/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie skargi M.M. na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/973/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/972/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/971/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/970/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów III Kadencji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/969/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/968/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/967/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/966/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/965/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-10-01

Uchwała Nr LIII/964/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/963/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/962/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/961/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/960/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/959/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/958/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. i określenia sposobu gospodarowania majątkiem pozostałym po likwidacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/957/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału stanowiącego własność Miasta Poznania, wynoszącego 690/1000 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/956/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi publicznej ul. Letniskowej w Poznaniu, na czas realizacji inwestycji - przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie (gm. Tarnowo Podgórne) wraz z połączeniem z ul. Klonową.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/955/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/954/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/953/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/952/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/951/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/950/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/949/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/948/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Pomidorowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/947/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Tercetu ABC.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/946/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Zdzisława Dworzeckiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/945/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Błogosławionej Poznańskiej Piątki.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/944/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie nazwy ulicy Orzechowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/943/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej w Poznaniu - część północna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIII/942/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Paderewskiego - Szkolna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/941/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/940/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LIII/939/VII/16/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIII/938/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-09-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/937/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej os. S. Batorego 53 w Poznaniu na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/936/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie skargi S.H. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/935/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy pl. gen. Andersa 1, na wniosek Medella S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/934/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1115/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wilda.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/933/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1123/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/932/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/931/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1114/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wola.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/930/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1133/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Grunwald Północ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/929/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/1113/V/2010 Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zielony Dębiec.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/928/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1135/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Winiary.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/927/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1145/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Sołacz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/926/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1233/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/925/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/577/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/924/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV/339/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-09-01

Uchwała Nr LII/923/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/922/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/921/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Świt.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/920/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/919/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/918/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie przystąpienia do projektu "Miasta Bałtyckie wobec chorób wynikających ze stylu życia - rozwój innowacyjnego modelu profilaktyki w obszarze zdrowia publicznego w regionie Państw Morza Bałtyckiego" akronim "BaltCityPrevention", który posiada następujący tytuł w oryginale "Baltic Cities tackle lifestyle related diseases - The development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region" planowanego do dofinansowania ze środków The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/917/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej PGR Wielkie na Nad Przeźmierką.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LII/916/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej z Juliana Leńskiego na Anny German.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/915/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nazwania skweru imieniem Leona i Aleksandra Janta-Połczyńskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/914/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LII/913/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

brak