Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7691
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/147/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Izabelli Gustowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XI/146/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 14-05-2019 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Panu Andrzejowi Wituskiemu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/145/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/143/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2018-2027 Nr 18/002/PI-10".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/142/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/141/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie przystąpienia do opracowania kompleksowej Polityki Mobilności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/140/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/409/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie Polityki Parkingowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/139/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie wspólnej realizacji inwestycji "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/138/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr X/137/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/136/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr X/135/VIII/3/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16-04-2019 w sprawie Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/134/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/133/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/71/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/132/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/131/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7 w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/130/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmiany siedziby XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcacego im Jana Nowaka-Jeziorańskiego z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/129/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/128/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/125/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przygotowania planu wsparcia renowacji kwatery Powstańców Wielkopolskich i Śląskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/124/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym, bonifikaty od rocznej opłaty przekształceniowej za 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/123/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania skwerowi nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/122/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wszechnicy Piastowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/121/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/120/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Uniwersytetu Poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/119/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darzybór" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/118/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/117/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/116/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/115/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania w związku z zarzutem niewłaściwego postępowania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/114/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi J.K. na bezczynność Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w związku z zarzutem braku odpowiedzi na wniosek Skarżącego z dnia 2 stycznia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/113/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi W.F na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w związku z zarzutem nieprawidłowości w prowadzonym remoncie przejścia podziemnego pod trasą katowicką pomiędzy os. Lecha a ul. Bobrzańską.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/112/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi A.T. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w związku z zarzutami niewywiązywania się z obowiązków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/111/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie skargi A.S. na Dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu w związku z zarzutem niewłaściwego nadzoru nad użytkowaniem Pawilonu położonego przy ul. Ewangelickiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VIII/110/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/109/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/108/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/645/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VIII/107/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VIII/106/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-04-01

Uchwała Nr VIII/105/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie podniesienia wysokości minimalnych wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/104/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/103/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-05-01

Uchwała Nr VIII/102/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VIII/101/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie ustalenia trybu i zasad udzielania jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Poznania dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/100/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 zmieniająca uchwałę Nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/99/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna (podział przez wydzielenie) i objęcia nowych udziałów w spółce Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/98/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/97/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/96/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/95/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie wyboru uzupełniającego ławników Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/94/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/93/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie udzielenia Miastu Gdańsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/92/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 zmieniająca uchwałę Nr III/14/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2019 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 19-03-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/90/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie skargi J.P. na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w związku z nie otrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pismo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VII/89/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, w tym z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum, klas wstępnych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku szkolnym 2019/2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VII/88/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1010/VI/2014 z 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VII/87/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VII/86/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/85/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VII/84/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/83/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/82/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/81/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/80/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 w sprawie odwołania Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice od Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/79/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/78/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/77/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/76/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą publiczną - kontynuacją ul. Kolejowej w Plewiskach, leżącą na terenie miasta Poznania pomiędzy Plewiskami a Skórzewem, na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa przejazdu bezkolizyjnego w miejscu skrzyżowania ul. Kolejowej w Plewiskach z linią E-20 w ramach projektu: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" oraz zachowania trwałości projektu dofinasowanego ze środków unijnych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/75/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/74/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie nadania statutu Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/73/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 zmieniająca uchwałę Nr XI/112/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/72/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie zamiaru zmiany siedziby XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu poprzez zmianę adresu siedziby szkoły z ul. Małoszyńskiej 38 na ul. Drzymały 4/6 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/71/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/70/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/69/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie przyjęcia Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/68/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/67/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr..., położonego przy ul. Bułgarskiej....

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/66/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/65/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/64/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/63/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/62/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/61/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/60/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania na sztandarze Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/59/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/58/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2019 zmieniająca uchwałę Nr II/7/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/57/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie skargi B.K. na działalność Teatru Polskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/56/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie skargi komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/55/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie skargi B.D. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/54/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035", planowanego do dofinansowania w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr V/53/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr V/52/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr V/51/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr V/50/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" rejon ulicy Lewandowskiego część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr V/49/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/48/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu.

brak