Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7578
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1352/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację budowy pomnika upamiętniającego wypędzenia Wielkopolan w czasie II wojny światowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1351/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie nadania alei nazwy Orderu Uśmiechu.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1350/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1349/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXXII/1348/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1347/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1346/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1345/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1344/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIV/1185/VII/2018 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1343/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1342/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1341/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym i Oddziale Zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta Poznania, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1340/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXII/1339/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1338/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 04-09-2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1336/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Roskin Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1335/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Goldust Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1334/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1333/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3 na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1332/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi M. i P. M. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1331/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi T.H. na działania Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1330/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku na działania Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1329/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi D. N-F. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1328/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie skargi M. i P. M. na Dyrektor Przedszkola Nr 36 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1327/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania dotyczących procedur związanych z usuwaniem drzew i krzewów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1326/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/576/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-10

Uchwała Nr LXXI/1324/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-10

Uchwała Nr LXXI/1323/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11-07-2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1322/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1321/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1320/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1319/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Babiego Lata.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1318/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Porannej Rosy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1317/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przytulna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1316/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1315/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy 3. Pułku Lotniczego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1314/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żołnierzy Górników.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1313/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1312/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Gruchmanowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1311/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sawickiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1310/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Janiny Dzierżykraj-Morawskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1309/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Lucyny Sieciechowiczowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1308/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Alicji Iwańskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1307/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Idy Fink.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1306/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Jadwigi Żylińskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1305/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Emmy Puffke.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1304/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1303/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Papuszy.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1302/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem bł. Marii Sancji Szymkowiak.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1301/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Anny Memoraty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1300/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marii Karłowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1299/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1298/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia sportowe dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXXI/1296/VII/208 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIX/717/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1295/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1294/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1293/VII/208 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1292/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.274.2018.16 z dnia 27 czerwca 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1291/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie bonifikaty dla Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Opolskiej i Wojciecha Korfantego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXI/1290/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1289/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1288/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1287/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1286/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1285/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Minikowa, część A1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXI/1284/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10-07-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1283/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi J. i J. K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1282/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi E. G.-C. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1281/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi J.B. na Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1280/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie skargi A.B. na Prezydenta Miasta Poznania oraz na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1279/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1278/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1277/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1276/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-01-01

Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1273/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1272/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 zmieniająca uchwałę Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1271/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Wsparcia zawartej w dniu 28 września 2011 r. pomiędzy Miastem Poznań a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2012 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1270/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1269/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr..., położonego przy ul. Chociszewskiego 34.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1268/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Świętosławy Sygrydy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1267/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1266/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1265/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-07-2018 w sprawie nazwania ronda imieniem Wandy Błeńskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1264/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Wiktora Jankowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1263/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1262/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Józefa Węglarza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1261/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Kręglewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1260/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Kazimierza Drewnowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1259/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Czochralskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1258/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie zasięgu nazwy ulicy Buska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1257/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1256/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1255/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIX/1254/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Trzech Tramwajarek.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26-06-2018 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania".

brak