Oferta: księgowa

Data publikacji: 2018-06-13
Nr ref.: UK.DO.1110-1/2018
Jednostka: Usługi Komunalne
Stanowisko: księgowa
Informacje dodatkowe: cały etat

Zakres podstawowych czynności

-dekretowanie dokumentów księgowych
-księgowanie w programie REWIZOR
-prowadzenie księgowości analitycznej obrotu materiałowego w programie SUBIEKT
-sporządzanie deklaracji VAT
-pomoc przy sporządzaniu analiz i bilansów
-sporządzanie sprawozdań

Wymagania obowiązkowe

-wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i dwa lata stażu pracy
-dobra znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, samorządu terytorialnego oraz prawa podatkowego
-znajomość klasyfikacji budżetowej
-biegła umiejętność obsługi Pakietu Office

Wymagania dodatkowe

-dokładność
-systematyczność
-dobra organizacja pracy
-samodzielność
-umiejętność pracy w zespole
-wcześniejsze zatrudnienie w dziale księgowości jednostki administracji publicznej

Wymagane dokumenty

-CV
-list motywacyjny
-kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
-kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy staż pracy
-oświadczenie o niekaralności

Inne informacje:

Usługi Komunalne zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Usługi Komunalne, ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań w terminie do 2018-06-22.

Usługi Komunalne zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informujemy:1)     Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do Usług Komunalnych w Poznaniu, na podstawie:-       ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy,-       ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,2)     Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.-       imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji,-       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,-       w tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest nieobowiązkowe ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).3)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Usługi Komunalne w Poznaniu, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań, tel. 61 846 29 01,4)     Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@uslugikomunalne.com.pl lub pisemnie na adres: ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań,5)     Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujący u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat,6)     Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,7)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w Usługach Komunalnych w Poznaniu9)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Dźwig
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-13 15:43 - publikacja (Aktualizacja)