Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: UK.D.340-4/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia

09/10/2018

Symbol: UK.D.340-5/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

11/10/2018