Komunikat: KOS-V.6220.10.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-12 do 2019-03-14

Treść

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 31.01.2019r., po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez MR SUB DEVELOPMENT 1 Sp. z o. o., ul. Jasielska 16 a, 60-476 Poznań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością realizacji lokali usługowych, podziemnymi halami garażowymi, z naziemnymi miejscami postojowymi i drogami wewnętrznymi, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 74, 73/1, 73/2, 73/3, arkusz: 42, obręb: Junikowo, na terenie położonym pomiędzy ulicami Wieruszowską, Namysłowską i Ząbkowicką w Poznaniu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym: opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania
i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30-15.30.

KOS-V.6220.10.2019

(dawniej znak sprawy: OS-V.6220.74.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-12 14:57 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)