Komunikat: KOS-V.6220.16.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-14 do 2019-03-15

Treść

OGŁOSZENIE  INFORMACJI

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informacje:

  • wydanej w dniu 13.02.2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi planowanych do realizacji przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu na działce nr 14/4 ark. 07, obręb Golęcin gdzie obecnie realizowane są dwa budynki mieszkalne na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę z dnia 16.03.2018r. znak: UA-VI-A04.6740.3369.2018
  • możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A w pok. 103 od pn do pt w godz.: 7.30 - 15.30.

KOS-V.6220.16.2019

(dawn. OS-V.6220.126.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-12 15:13 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)