Komunikat: KOS-V.6220.23.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-03-11 do 2019-03-26

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 123 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 20198 r. poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora EVARTS INVESTMENTS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73b/5, 60-479 Poznań, reprezentowanego przez Pana Dominika Kolendę, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków biurowo-usługowych i parkingów naziemnych wraz z budową hal garażowych na parterze oraz na kondygnacjach podziemnych przy ul. Strzeszyńskiej 73b/5 w Poznaniu, na działkach nr ewid. 4/17, 6/2, 6/3, 6/4 ark. 06 obręb 0020 Golęcin"

zawiadamia Strony

  • wydaniu przez Prezydenta Miasta Poznania postanowienia z dnia 08.03.2019 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji

Na wydane postanowienie nie służy stronom zażalenie.

KOS-V.6220.23.2019

(dawniej OS-V.6220.140.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-11 11:10 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)