Komunikat: KOS-V.6220.26.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-12 do 2019-02-26

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz mając na uwadze art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania wszczętego na wniosek Inwestora: Wiepofama Development Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego nr 81/85, 60-529 Poznań reprezentowanego przez Panią Katarzynę Wrzesińską - EKOLAB sp. z o.o., ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego na działkach numer 33,34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 48, 49, 50/2, 51/2 oraz  (z uwagi na realizację zjazdów) 133,132/1, 23, 22/1, 22/2, 21/2, 20/2, 29/2 jednostka ewidencyjna 306401_1 M. Poznań obręb 0021 Jeżyce,

zawiadamia Strony

  • że przewidywany termin załatwienia ww. sprawy w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, ustala się na dzień 04.03.2019 r.

Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności:

  • prawidłowego (skutecznego) powiadomienia wszystkich stron postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego oraz o możliwości wypowiedzenia się w sprawie (w terminie 7 dni od daty odbioru zawiadomienia przez każdą ze stron) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • rozpatrzenia ewentualnych uwag i wniosków stron postępowania lub innych dowodów w sprawie zebranych w terminie wynikającym z ww. zawiadomienia.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.26.2019

(dawniej: OS-V.6220.144.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-12 14:53 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)