Komunikat: KOS-V.6220.3.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-03-20 do 2019-04-19

Treść

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

informuje:

  • o wydanej w dniu 19 marca 2019r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu mobilnej linii do przesiewania, sortowania zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu wraz z przebudową boksu magazynowego przewidzianego do realizacji na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/26, ar. 01, obręb 01 Główna, położonych w Poznaniu przy ul. Syreniej 8a,
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i  Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.3.2019

(dawniej OS-V.6220.109.2017

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-20 07:41 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)