Komunikat: KOS-V.6220.36.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-14 do 2019-02-28

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora : Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, reprezentowanego przez Pana Jacka Sikorę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2XDN80 w ulicy Chlebowej w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr 11, 10/7 arkusz 04 obręb Śródka

zawiadamia Strony

  • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących technologii montażu projektowanej sieci cieplnej.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

KOS-V.6220.36.2019

(dawniej OS-V.6220.170.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-14 08:12 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)