Komunikat: KOS-V.6220.42.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-03-22 do 2019-04-05

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, art. 50 § 1 mając na uwadze art. 77 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Prezydent Miasta Poznania, w toku postępowania z wniosku Inwestora: Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 1, 60-461 Poznań, reprezentowanego przez Pana Juliana Kalube, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.. "Przebudowa ul. Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu" planowanego do realizacji na działkach nr: 5/173, 5/208, 5/670, 5/671, 5/679 ark. 07, obr. 25; 124/10, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135/2 ark. 23 obr. 25; 123/5 ark. 24, obr. 25

zawiadamia Strony

  • wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie geologii.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowa 22A, sekretariat - pok. 202, w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: wos@um.poznan.pl

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-21 15:13 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)