Komunikat: KOS-V.6220.58.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-03-19 do 2019-04-02

Treść

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, w imieniu Prezydenta Miasta Poznania

zawiadamia Strony

że w toku postępowania na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia: SKY INVESTMENTS RODZINNE PODOLANY Sp. z o.o. Sp.k., ul. Chwaliszewo 72a/208, 61-104 Poznań reprezentowanego przez Pełnomocnika: Panią Danutę Kwaśniewską-Barczak, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie osiedla domków jednorodzinnych RODZINNE PODOLANY, w Poznaniu przy ul. Heleny Rzepeckiej na działkach ewid. nr: 6, 7, 8, 274, 275 ark. 03, obręb Podolany, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), mając na uwadze art. 77 i 7 tejże ustawy, pismem z dnia 18 marca 2019 r. wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień, w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz geologii.

KOS-V.6220.58.2019

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-19 07:35 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)