Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Oświaty


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Oświaty

Komunikat Termin ważności

Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz zespołów szkół

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 47, ul. Senatorska 1;

2)      Przedszkola nr 112, ul. Osinowa 14 a;

3)      Przedszkola nr 113, os. Rzeczypospolitej 7;

4)      Przedszkola nr 150, os. Rusa 120;

5)      Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 42;

6)      Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Sochaczewska 3;

7)      Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 352;

8)      Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43;

9)      Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, ul. Swoboda 41;

10)  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul. Dąbrowskiego 73;

11)  Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci,
ul. Sanatoryjna 2;

12)  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Żniwna 1.

od 2018-01-19 do 2018-03-13

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół artystycznych

Szanowni Państwo!

W załączniku znajdą Państwo Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów szkół artystycznych w Poznaniu.

od 2018-01-16 do 2018-02-06

Otwarty Konkurs Ofert zad. pn."Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm),  uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Rady Miasta Poznania Nr LIX/1111/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, Dyrektor Wydziału Oświaty z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2018.

 1. Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."
 2. Kwota dofiansowania  na całe zadanie: 15 000,00 zł. ​
 3. UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące ferii zimowych, projekty na wakacje letnie zostaną objęte kolejnym konkursem!Najważniejsze zasady przyznawania dotacji:
 4. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 12.02.2018 r. do 28.02.2018 r.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 2 500,00 złotych.
 • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
 • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert

 • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do
  29 stycznia 2018 roku do godziny 23:59;
 • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować
  i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl - do dnia 1 lutego 2018 roku do godziny 15:30;
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie przekraczającym 7 lutego 2018 r.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty znajdują się w załączniku pn. "Komunikat Otwartego Konkursu Ofert - ferie zimowe"

DODATKOWE, SZCZEGÓŁOWE INFORMAJCE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PN. "KOMUNIKAT OTWARTEGO KONKURSU OFERT - FERIE ZIMOWE"

od 2018-01-08 do 2018-02-02

Konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

OGŁOSZENIE KONKURSU

§ 1

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów następujących publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół:

1)      Przedszkola nr 1, ul. Jawornicka 17;

2)      Przedszkola nr 7, ul. Mikołowska 14;

3)      Przedszkola nr 32, ul. Chociszewskiego 44c;

4)      Przedszkola nr 73, os. Czecha 140;

5)      Przedszkola nr 91, ul. Cześnikowska 19 A;

6)      Przedszkola nr 119, os. Piastowskie 55;

7)      Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100;

8)      Szkoły Podstawowej nr 23 im. gen. Józefa Bema, ul. Norwida 21;

9)      Szkoły Podstawowej nr 68, os. Jana III Sobieskiego 102;

10)  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106, ul. Janickiego 22;

11)  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, ul. Jesionowa 14;

12)  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, ul. Marszałkowska 40;

13)  Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21;

14)  Zespołu Szkół Specjalnych nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Szpitalu Kliniczym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

od 2017-11-24 do 2018-02-09

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 78e ust.1 oraz art. 89d. ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza podstawową kwotę dotacji obliczoną na 30 września 2017 roku oraz statystyczną liczbę uczniów obliczoną jako sumę 2/3 uczniów według SIO na 30 września 2016 oraz 1/3 uczniów według SIO na 30 września 2017. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2017-11-01 do 2018-02-28