Komunikat: OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Oświaty

Data obowiązywania

od 2019-06-27 do 2019-07-31

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018. poz. 450 t.j.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz  uchwały Rady Miasta Poznania Nr IV/40/VIII/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, Prezydent Miasta Poznania ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019

w następującym priorytecie publicznym:

                    1. Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy.

  1. Kwota dofinansowania  na całe zadanie: 35 447,36 zł. ​
  2. Oferta winna być sporządzona za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej www.witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
  • Termin realizacji zadania: maksymalnie od 16.09.2019 r. do 16.12.2019 r.
  • Minimalna kwota dofinansowania projektu to 5 000,00 złotych.
  • Wymagany jest minimalny wkład po stronie oferenta na realizację projektu w wysokości 3% wkładu finansowego oraz 5% wkładu osobowego przeliczany względem wnioskowanej kwoty dotacji.
  • Zgłoszona oferta powinna uwzględniać standardy określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 2013 r. Nr 826/2013/P w sprawie dostosowywania imprez oraz konferencji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert

  • Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do 19 lipca 2019 roku do godziny 23:59;
  • Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, opieczętować i złożyć (pocztą lub osobiście) w Informacji (Holu Głównym) Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, 61-706 Poznań, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl - do dnia 24 lipca 2019 roku do godziny 15:30;
  • Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 28 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje zawarto w komunikacie - Ogłoszeniu Konkursowym w załączniku.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Dagmara Antczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-27 08:56 - Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert (Aktualizacja)