Wydział Transportu i Zieleni (TZ)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Violetta Wabińska-Chmielewska
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
I piętro, sekretariat pok. 115, tel. 61 878 5867, fax 61 878 4350
tz@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Miejski Inżynier Ruchu (TZ)
  Łukasz Dondajewski
  Wydział Transportu i Zieleni, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel.:61 878 1520

Kompetencje i zadania

Do Wydziału należy prowadzenie spraw dotyczących infrastruktury Miasta w zakresie transportu drogowego, transportu zbiorowego, lokalnego, rowerowego i pieszego,  utrzymania zieleni oraz czystości i porządku w pasie drogowym. Do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i realizacji założeń polityki transportowej w Mieście, a także współdziałanie z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach stowarzyszeń, porozumień międzygminnych i związków komunalnych, których Miasto Poznań jest członkiem. Wydział wykonuje także zadania organu zarządzającego ruchem.

  

W ramach Wydziału funkcjonuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Dane teleadresowe:
ul. 3 Maja 46, pok. 109, 61-728 Poznań
tel. +48 61 878 15 20, +48 61 878 15 29
mir@um.poznan.pl

    

Do zadań Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu należy:

 1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, opracowanych przez zarządcę drogi lub innych wnioskodawców, uprzednio zaopiniowanych przez zarządcę drogi;
 4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji;
 5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji;
 6. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 8. bieżący nadzór nad realizacją przez Zarząd Dróg Miejskich zadań z zakresu inżynierii ruchu;
 9. wydawanie w drodze decyzji administracyjnej, zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, przewozów osób kolejką turystyczną i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny;
 10. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;
 11. koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych i innych powodujących utrudnienia w ruchu;
 12. informowanie o zmianach czasowych i stałych organizacji ruchu.

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Waldemar Burian
ostatnia zmiana w dniu 2018-10-12 09:19 - korekta opisu zadań MIR (Aktualizacja)