Komunikat: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2019-06-10 do 2019-06-24

Treść

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 19.03.2019 r. została wydana decyzja nr 174 / 2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 49 (część), 48/4, 48/3, ark. 43, obręb Junikowo, położonych w Poznaniu przy ul. Wieruszowskiej 10, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącegoznacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II-U07.6730.683.2017), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 10.06.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kpa).

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-07 10:33 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)