Zamówienie: ZOU-XII.271.178.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.178.2018.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 19 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych dla osiemnastu szkół, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ i wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe   kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Wymagane jest zapewnienie minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie o dofinansowanie nr RPWP.08.03.04-30-0002/16-00.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawamiosób trzecich, pierwszej jakości.

Termin składania ofert/wniosków

19 grudnia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

15 października 2018

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-19

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-15 14:08 - www (Wprowadzenie informacji)