Zamówienie: ZOU-XII.271.190.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.190.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 25 października 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Szkolnych Punktów Informacji
i Kariery (SPInKa) w formie przygotowanego Serwisu wraz z jego administrowaniem
i hostingiem w tym komputerowych testów i kwestionariuszy zwanych dalej
,,e-kwestionariuszami" na stworzonej w tym celu Platformie e-learningowej wraz z ich wdrożeniem w 30 szkołach - w ramach realizacji projektu "Uczeń z Pasją
- kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych".

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne
z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.08.01.04-30-0001/16-02.

Szczegóły zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do umowy - Przedmiot umowy.       

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na całość przedmiotu zamówienia, na okres min. 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru.

                                                                     

  1. Warunki realizacji zamówienia zawiera Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Miejsce wykonania zamówienia:

30 szkół z terenu Miasta Poznań - wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy - Przedmiot umowy.

Termin składania ofert/wniosków

13 listopada 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

25 października 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-11-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-31 15:35 - www (Aktualizacja)