Zamówienie: ZOU-XII.271.191.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.191.2018.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, obiektach sportowo-rekreacyjnych, terenach zielonych, parkingach i chodnikach polegające na:- utrzymaniu porządku i czystości na obiektach- utrzymaniu trawników- utrzymaniu drzew i krzewów- wywozie nieczystości z terenu obiektów- utrzymaniu i konserwacji elementów wyposażenia i małej architektury  na terenach obiektów- podejmowaniu czynności interwencyjnych w ciągu maksymalnie 6 godzin     W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca będzie wykonywał  usługi o następujących kodach odpadów:      - 20 02 01      - 20 03 01      - 20 03 03Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt, stanu posiadania wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych, oraz zatrudnienia osób niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.Główny przedmiot:   CPV - 77320000-9 usługi utrzymania terenów sportowych                                         -  77300000-3 usługi ogrodnicze 

Termin składania ofert/wniosków

19 listopada 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

7 listopada 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-11-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-05

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-14

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-14

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-12-21

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-04

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-02-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-05 13:03 - www (Wprowadzenie informacji)