Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm,) w 2019 roku - na realizację zadań publicznych:     

"Edukacja prowadzona w kierunku ochrony słuchu".

od 2019-03-20 do 2019-03-22

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 213/2019/P

                                                                                                                      PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

z dnia 6 marca 2019 r.

WZÓR KOMUNIKATU

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                                                                                                                   Poznań, 15.03.2019 (data zamieszczenia)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XV.525.2.2019

Rodzaj zadania publicznego art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r, poz. 450 ze zm.)

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja, koordynacja oraz przeprowadzenie konkursu. Pt. "RODZINNA PALMA WIELKANOCNA"

Nazwa oferenta:

FUNDACJA FLOW ART.

Termin realizacji zadania:

01.04-30.05.2019

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4500 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Czaińskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel.: 878-48-09, e-mail: marta_czainska@um.poznan.pl

w terminie do 22.03.2019 (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Miejsce na zamieszczenie skanu złożonej oferty realizacji zadania publicznego.

od 2019-03-15 do 2019-03-22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-03-18 do 2019-03-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 54/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

 NR 54/2019

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W 2019 ROKU

od 2019-03-18 do 2019-04-09

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZSS-VII.525.1.2019
Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)
Niebieska Fala
Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie "Niebieska Fala"
Termin realizacji zadania:
28.03.2019r. - 30.04.2019r.
Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:
10 000,00 zł
Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdalena Zylik-Kosmwoska,
tel. 61 878 58 59, e-mail: magdalena_zylik@um.poznan.pl,
w terminie do 20 lutego 2019 r.

od 2019-03-14 do 2019-03-22

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 53/2019

Poznań, 28. lutego 2019 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.4.2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 53/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)"

w 2019 roku

od 2019-02-28 do 2019-03-22

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 52/2019

           Poznań, 28. lutego 2019 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.3.2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20. grudnia 2018 r.  w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 52/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)"

w 2019 roku

od 2019-02-28 do 2019-03-22

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 36/2019

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 36/2019

Poznań, 28. lutego 2019 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.2.2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20. grudnia 2018 r.  w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)"

w 2019 roku

od 2019-02-28 do 2019-03-22

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarzadzenia Nr 120/P/2019 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 lutego 2019 roku

od 2019-03-01 do 2019-12-31

Rozstrzygniecie otwartego Konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji

Rozstrzygniecie otwartego Konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji

od 2019-03-01 do 2019-03-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 46/2019

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 46/2019

Pieczęć wydziału merytorycznego                                            Poznań, 28 luty 2019 r.Znak sprawy: ZSS-IX.524.3.2019Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) i uchwały Nr  LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

W 2019 ROKU                    I.            Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku

2018

Planowane wydatki w roku

2019

1.Wsparcie dla rodzin wieloraczków

40 000,00

50 000,00

od 2019-02-28 do 2019-03-28

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Zadania mogą być realizowane od 2018-03-01 do 2018-12-31
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 2018-11-27
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2018-12-02 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota pozostała do rozdysponowania:
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Opis konkursu
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Do oferty należy dołączyć:
- uchwałę lub rekomendację Rady Osiedla ze wskazaną kwotą zabezpieczoną na realizację zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,
- oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe:
 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 10 000,00 zł.
2. Stary Grunwald:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne - 1 627,00 zł
3. Chartowo:
a) Organizacja warsztatów "Dbam o siebie i swój wygląd" dla osób z niepełnosprawnościami  - 3 000,00 zł.           
b) Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami -
3 000,00 zł
c)Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób niepełnosprawnych - 4 500,00 zł.
4. Św. Łazarz
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 10 000,00 zł
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.


od 2019-02-15 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 24/2019 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizację pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośći pożytku publicznego i o wolontarciacie, w 2019 roku

na podstawie zarządzenia nr 28/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 stycznia 2019 roku

od 2019-01-24 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019-zarządzenie zmieniające

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze :Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku,

na podstawie zmieniającego zarządzenia nr 27/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2019 roku.

od 2019-01-21 do 2019-12-31

Rozstrzygniecie naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

W dniu 28.12.2018 roku Komisja ds. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3 grudnia 2018 roku przez Miasto Poznań/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu   (poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18) dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu dotyczącym ww. naboru.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: Asystent osoby z niepełnosprawością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

na podstawie zarządzenia nr 1001/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: Prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

na podstawie zarządzenia nr 1002/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 978/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 21/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 977/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 996/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31