Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Ogłoszenie dotyczy projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

Grupa docelowa:
Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu Miasta Poznania
Cel partnerstwa:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu:
1.    prowadzenie treningów mieszkaniowych dla osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu miasta Poznania,
2.    oraz realizacji usługi z zakresu opieki wytchnieniowej dla rodzin i opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie) z terenu miasta Poznania.

od 2019-07-15 do 2019-08-06

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 67/2019, na powierzenie realizacji zadania: realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8).

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - realizacja zajęć z ES dla uczniów w trzech poznańskich szkołach podstawowych (klasy 6-8). 

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 67/2019 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 581/2019/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2019-07-10 do 2019-12-31

OTWARTY KONKURS OFERT NR 77/2019 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM w roku 2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), uchwały nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 z dnia 16 października 2018 roku oraz uchwały Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok z dnia 18 czerwca 2019 roku, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 77/2019

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE


PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
w roku 2019

od 2019-07-12 do 2019-08-05

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023"

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki  zachorowań  na grypę sezonową  w populacji osób od 60.  roku życia  zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023"

I.    Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej w latach 2019-2023, będącego załącznikiem nr 2 do uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy oraz zakażeń wywołanych wirusem HPV. Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem internetowym http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/.

od 2019-07-10 do 2019-07-31

Komunikat o publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-IX.525.20.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Twórcze pożegnanie lata - spotkania warsztatowe w PCŚ Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Nazwa oferenta:

Fundacja Jak Malowana

Termin realizacji zadania:

05.08-14.09.2019

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

4100,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Czaińskiej, tel.: 61 878 48 09,
e-mail: marta_czainska@um.poznan.pl

w terminie do 16.07.2019

od 2019-07-09 do 2019-07-16

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciw

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.6.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów.

Nazwa oferenta:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy z siedzibą w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

4 września 2019 r. - 24 września 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2 700,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej, tel.: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 17 lipca 2019 roku  

od 2019-07-10 do 2019-07-17

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej w latach 2019-2023, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki grypy oraz zakażeń wywołanych wirusem HPV. Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem internetowym http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/.

od 2019-07-05 do 2019-07-25

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. 

Zachęcamy do lektury.

od 2019-07-02 do 2019-12-31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 75/2109

Otwarty konkurs ofert nr 75/2019, na powierzenie realizacji zadania: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania, warsztaty networkingowe, budujące partnerstwo międzysektorowe na rzecz Ekonomii Społecznej w Poznaniu, realizowany w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadania mogą być realizowane od 2019-09-16 do 2019-12-31 

Kwota przeznaczona na dotacje: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł)

Typ zlecenia realizacji zadania publicznego: Powierzenie 

Termin składania ofert: od 2019-06-28 do 2019 -07-31

od 2019-06-28 do 2019-07-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania - Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu.

Nazwa zadania publicznego: Zwiększanie widoczności ES (ekonomii społecznej) i rynku zleceń dla PES (podmiotów ekonomii społecznej) w Poznaniu - spotkania//szkolenia/seminaria/warsztaty promujące ES w ramach Pracowni ES.

Otwarty konkurs ofert realizowany jest w ramach Projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy: RPWP.07.03.0230-0004/18-00.

Rozstrzygnięcia konkursu nr 62/2019 dokonane zostaje na podstawie Zarządzenia Prezydenta nr 463/2019/P, którego treść znajduje się w załączniku.

od 2019-05-28 do 2019-12-31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 74/2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2019 ROKU

od 2019-06-27 do 2019-07-18

OTWARTY KONKURS OFERT NR 73/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w 2019 roku

Działania możliwe do dofinansowania i ich cele:

1/ Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Celami zadania są: - promowanie i wzmacnianie postaw zrozumienia, szacunku i akceptacji wśród dzieci i młodzieży dla jednej z grup lub kilku grup narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie i/lub - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Oferta może odpowiadać na jeden lub oba cele. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowej koncepcji (np. konspekt zajęć) działań adresowanych do dzieci i młodzieży uwzględniającej poinformowanie rodziców/nauczycieli o ich celu i zakresie oraz do uzyskania odpowiedniej zgody prawnego opiekuna na uczestnictwo dzieci/młodzieży w planowanych działaniach.

2/ Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka.

Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa i zapewnienie praw podstawowych osób/grup narażonych na łamanie praw człowieka. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowej koncepcji systemu wsparcia danej grupy narażonej na łamanie praw człowieka, który podlegać będzie pilotażowemu wdrożeniu. 

https://witkac.pl/#/contest/view?id=10249https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=10249

od 2019-06-26 do 2019-07-17

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 63/2019

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w 2019 roku.

od 2019-06-14 do 2019-12-31

Komunikat dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością

Zarządzenie Nr 482/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3.06.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

Całość treści zarządzenia Nr 482/2019/P z dnia 3.06.2019 roku w załaczniku.

od 2019-06-03 do 2019-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie Zarządzenia Nr 465/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 maja 2019 roku.

od 2019-05-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 59/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-05-10 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku.

od 2019-05-09 do 2019-07-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 47/2019

ZARZĄDZENIE NR 379/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 18 kwietnia 2019r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2019) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

od 2019-04-25 do 2019-09-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 44/2019

Zarządzenie nr 380/2019/P

Prezydenta Miasta Poznania

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego: asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projetku "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

od 2019-04-18 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwrtego konkursu ofert 52/2019

Zarządzenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 369/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 kwietnia 2019 roku.

od 2019-04-15 do 2019-12-31