Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

KOMUNIKAT publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

        Poznań, 21 maja 2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIV.525. 5.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U z 2018r. poz. 450)

1a) Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla rodzin poprzez organizację festynu "Wilda dzieciom"

Nazwa oferenta:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Termin realizacji zadania:

04-06-2018 r. - 31-07-2018 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Mariusz Zielaskowski

tel: 61 878 58 54, e-mail: mariusz_zielaskowski@um.poznan.pl

w terminie do 28 maja 2018 r.

od 2018-05-21 do 2018-05-28

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 17 maja 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.10.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Kwiaty przed chlebem

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Termin realizacji zadania:

1 czerwca 2018 r. - 15 lipca 2018 r.

                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Kowalskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel:61 878 5471, e-mail: magdalena_kowalska@um.poznan.pl

w terminie do 24 maja 2018 r.

(-) Dorota Potejko
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-05-17 do 2018-05-24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 58/2018

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA
NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI RAD OSIEDLI

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
W 2018 ROKU

Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Wilda, Górczyn.

od 2018-05-16 do 2018-06-06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 57/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz uchwały Nr LIV/979/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania, uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok oraz uchwały Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W 2018 ROKU (VI edycja)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

od 2018-05-14 do 2018-06-05

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018)

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1 32."

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2018 roku.

Zadania:

1. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej
w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

3. Wsparcie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Na podstawie zarządzenia Nr 252/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2018 r.

od 2018-03-30 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 40/2018

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli
2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka
3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania
5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością
6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów
7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 247/2018/P z dnia 29 marca 2018 roku

od 2018-03-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018

Rozstrzgnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszrze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku.

Zarządzeniem nr 238/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 26.03.2018 roku przyznano dotacje na realizację zadań publicznych:

1) Organizacja czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,

2) Organizacja wypoczynku, warsztatów edukacyjnych, zajęć rozwijających aktywność fizyczną, spotkań integracyjnych dla rodzin, dziec i młodzieży na terenie osiedla Piątkowo.

od 2018-03-27 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2018

Nazwa zadania publicznego: 

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-03-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 143/2018/P z dnia 27 lutego 2018 roku

od 2018-02-28 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zadanie:
Zapewnienie wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych tj.:w 39 loklalach socjalnych utworzonych w 11 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m2

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 75/2018/P z dnia 31 stycznia 2018 roku

od 2018-02-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 21/2018/P z dnia 21 stycznia 2018 roku

od 2018-01-19 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA II edycja)

na podstawie zarządzenia nr 954/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2017r.

od 2018-01-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA IV edycja)

na podstawie zarządzenia nr 966/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na realizację zadania w obszarze "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców"

na podstawie zarządzenia nr 965/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej,

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę,

- prowadzeniu profilaktyki uzależnień skierowanej do grup ryzyka,
w szczególności do osób bezdomnych - uzależnionych,

- prowadzeniu wsparcia procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,

- prowadzeniu rogramu korekcyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- prowadzeniu wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin z problemem alkoholowym,

- prowadzeniu wsparcia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

na podstawie zarządzenia nr 867/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu Całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu

na podstawie zarządzenia nr 922/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31