Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 69/2018 (VIII edycja)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze. zm.), ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz uchwały Nr LIV/979/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania, uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok oraz uchwały Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE
PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
W 2018 ROKU (VIII edycja)

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie nr 1

Szkolenia dla osób zawodowo zajmujących się problemem przemocy w rodzinie - 20 000,00 zł.

Zadanie nr 2

Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach - 20 000,00 zł.

Zadanie nr 3

Edukacja rodziców w zakresie problemu uzależnień - 20 000,00 zł.

od 2018-07-23 do 2018-08-13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 70/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LXIX/1250/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok oraz zarządzenia Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

   W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2018 ROKU

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie

Planowana kwota wydatków:

5 600,00

od 2018-07-20 do 2018-08-10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 65/2018 - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców) II edycja

Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka II edycja

a) planowane wydatki w roku 2018 57miejsc*600zł*4 miesiące=136 800 zł

b) planowane wydatki w roku 2019 57miejsc*600zł*8 miesiący=273 600 zł

od 2018-07-19 do 2018-08-09

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 67/2018

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 67/2018

                                                               Poznań, 23 lipca 2018 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.6.2018

 W ogłoszeniu otwartego konkursu ofert nr 67/2018, na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 r., na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24h", ogłoszonym w dniu 16 lipca 2018 r., dokonuje się poniżej przedstawionej zmiany.

Treść pkt. III 2. ppkt. c):

"zadeklarują minimalny wkład po stronie oferenta w realizację projektu w wysokości 10% całkowitego kosztu zadania, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitego kosztu zadania"

Zostaje zmieniona w następujący sposób:

c)      "zadeklaruje wkład własny finansowy na dowolnym poziomie,

d)     może zadeklarować wkład osobowy na dowolnym poziomie."

Pozostała treść ogłoszenia i warunki konkursu pozostają bez zmian.

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku

    Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

"Prowadzenie Punktu Profilaktyki Intymnej - 24h" - 500 000,00 zł

od 2018-07-23 do 2018-08-27

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. Dodatkowo, załącznikiem do Sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2017 rok. Zestawienie jest w formie tabelki Excel, co pozwala na swobodne sortowanie i filtrowanie danych pod różnymi kątami.

Zachęcamy do lektury.

od 2018-05-10 do 2018-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 66/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2018 rok, uchwały Nr LXIX/1250/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018 oraz zarządzenia Nr 254/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W 2018 ROKU

od 2018-07-09 do 2018-07-31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 62/2018 - Niania na godziny (pilotaż)

  1. I.       Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nazwa zadania publicznego

Niania na godziny (pilotaż)

Poniesione wydatki
w roku ubiegłym

(2017)

0,00 zł

Planowane wydatki
w roku bieżącym

(2018)

70 000,00 zł

od 2018-07-04 do 2018-07-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 57/2018 na zadanie:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

od 2018-06-25 do 2018-09-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na zadanie:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

od 2018-07-01 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2018

Nazwa zadania publicznego:

1) Zapewnienia schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz.1769 ze zm.)

2) Zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od
1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-06-21 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Zadanie:
Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących  wyłącznie paznokcie u stóp

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 354/2018/P z dnia 23 maja 2018roku

od 2018-05-30 do 2018-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018)

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1 32."

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2018 roku.

Zadania:

1. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej
w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

3. Wsparcie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Na podstawie zarządzenia Nr 252/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2018 r.

od 2018-03-30 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 40/2018

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli
2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka
3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania
5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością
6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów
7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 247/2018/P z dnia 29 marca 2018 roku

od 2018-03-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018

Rozstrzgnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszrze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku.

Zarządzeniem nr 238/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 26.03.2018 roku przyznano dotacje na realizację zadań publicznych:

1) Organizacja czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,

2) Organizacja wypoczynku, warsztatów edukacyjnych, zajęć rozwijających aktywność fizyczną, spotkań integracyjnych dla rodzin, dziec i młodzieży na terenie osiedla Piątkowo.

od 2018-03-27 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2018

Nazwa zadania publicznego: 

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-03-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 143/2018/P z dnia 27 lutego 2018 roku

od 2018-02-28 do 2018-12-31