Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

        Poznań, 25 września 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-I.525.1.9.2018


Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z.zm)

 Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):  Senioralne spotkania z muzyką

Nazwa oferenta:

Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury "ptaaak"

 Termin realizacji zadania:

10 października 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 9 400,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Soni Mikołajczak (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 58 56, e-mail: sonia_mikolajczak@um.poznan.pl

w terminie 2 październik 2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-09-25 do 2018-10-02

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 79/2018

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2018 ROKU

Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z przepisami rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz.896)

od 2018-09-21 do 2018-10-15

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.25.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja czasu wolnego dla seniorów Chartowa

Nazwa oferenta:

Kompania Druha Stuligrosza

Termin realizacji zadania:

25.09.2018 r. -22.10.2018 r.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

2950,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Marty Dembskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel: 61 878 42 56, e-mail: marta_dembska@um.poznan.pl

w terminie do 25 września 2018 r.   (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

od 2018-09-19 do 2018-09-25

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku".

na podstawie zarządzenia nr 602/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2018 r

od 2018-09-06 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 74/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (X edycja)

na podstawie zarządzenia nr 627/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 roku.

od 2018-09-04 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 71/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 71/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (IX edycja)

na podstawie zarządzenia nr 628/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 4 września 2018 roku.

od 2018-09-04 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 69/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (VIII edycja - ALKOHOL)

na podstawie zarządzenia nr 612/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

od 2018-08-31 do 2018-12-31

rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 68/2018

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 68/2018) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VII edycja) na podstawie zarządzenia nr 591/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

od 2018-08-22 do 2018-11-13

Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiamy Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Znajdziecie w nim Państwo wiele ciekawych informacji dotyczacych współpracy na linii Miasto Poznań - organizacje pozarządowe - m.in. dane finansowe, opis współpracy pozafinansowej, elementy diagnozy stanu III sektora, ciekawostki. Dodatkowo, załącznikiem do Sprawozdania jest wykaz wszystkich złożonych ofert i udzielonych dotacji na 2017 rok. Zestawienie jest w formie tabelki Excel, co pozwala na swobodne sortowanie i filtrowanie danych pod różnymi kątami.

Zachęcamy do lektury.

od 2018-05-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na zadanie:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

od 2018-07-01 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 56/2018

Nazwa zadania publicznego:

1) Zapewnienia schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 poz.1769 ze zm.)

2) Zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od
1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-06-21 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 54/2018

Zadanie:
Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących  wyłącznie paznokcie u stóp

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 354/2018/P z dnia 23 maja 2018roku

od 2018-05-30 do 2018-12-31

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018)

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (nr 20/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1 32."

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 39/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2018 roku.

Zadania:

1. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej
w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy).

3. Wsparcie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Na podstawie zarządzenia Nr 252/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 marca 2018 r.

od 2018-03-30 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 40/2018

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli
2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka
3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania
5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością
6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów
7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 247/2018/P z dnia 29 marca 2018 roku

od 2018-03-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018

Rozstrzgnięcie otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszrze Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku.

Zarządzeniem nr 238/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 26.03.2018 roku przyznano dotacje na realizację zadań publicznych:

1) Organizacja czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży,

2) Organizacja wypoczynku, warsztatów edukacyjnych, zajęć rozwijających aktywność fizyczną, spotkań integracyjnych dla rodzin, dziec i młodzieży na terenie osiedla Piątkowo.

od 2018-03-27 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 38/2018

Nazwa zadania publicznego: 

"Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej" tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 201/2018/P z dnia 16 marca 2018 roku

od 2018-03-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31