Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19.03.2018 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:ZSS-XII.525.2.2018

Rodzaj zadania publicznego  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)"Mapowanie problemów i potrzeb imigrantów ukraińskich w poznaniu i okolicach"

Nazwa oferenta:Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne "Polska - Ukraina"


Termin realizacji zadania:01.04.2018-28.06.2018

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Jana Banaszaka tel: 61 8781552,
e-mail: jan_banaszak@um.poznan.pl

w terminie do 26.03.2018 r.

(-) Łukasz Judek

Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-19 do 2018-03-26

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 19 marca 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.3.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Organizacja zajęć nornic walking dla seniorów z Chartowa

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "AMIKUS"

Termin realizacji zadania:

12 kwietnia 2018 r. - 6 lipca 2018 r.

                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  900,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Kowalskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel:61 878 5471, e-mail: magdalena_kowalska@um.poznan.pl

w terminie do 26 marca 2018 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

(-) Dorota Potejko
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-19 do 2018-03-26

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Poznań, 16 marca 2018 roku

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIII.525.2.2018

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Spotkanie wielkanocne dla seniorów z Osiedla Winiary

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie ETAP

Termin realizacji zadania:

26 marca 2018 r.  -  28 marca 2018 r.

                

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  1 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Magdaleny Kowalskiej (pracownik komórki organizacyjnej UMP), tel:61 878 5471, e-mail: magdalena_kowalska@um.poznan.pl

w terminie do 23 marca 2018 r.

(-) Dorota Potejko
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

od 2018-03-16 do 2018-03-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku.

Dotyczy realizacji zadań publicznych, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Zadania:

1. Aktywni i zdrowi

2. Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości

Na podstawie zarządzenia Nr 193/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 marca 2018 r.

od 2018-03-15 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 48/2018

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NR 48/2018

Pieczęć wydziału merytorycznego                                            Poznań, dnia 9 marca 2018 r.Znak sprawy: ZSS-XV.524.12.2018Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA

W 2018 ROKU

  1. I.       Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku

2017

Planowane wydatki w roku

2018

1.Korepetycje w mieście

0,00

50 000,00

od 2018-03-09 do 2018-03-30

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 143/2018/P z dnia 27 lutego 2018 roku

od 2018-02-28 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zadanie:
Zapewnienie wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych tj.:w 39 loklalach socjalnych utworzonych w 11 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m2

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 75/2018/P z dnia 31 stycznia 2018 roku

od 2018-02-02 do 2018-12-31

Ogłoszenie konkursowe nr 40/2018

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) i uchwały Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok oraz uchwały Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok, ogłaszam:

Zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację, w ramach obszaru "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)":

OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku

Zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli 70 000 zł, 

2. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnienie wiedzy o czynnikach ryzyka 50 000 zł,

3.  Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 40 000 zł, 

4. Promocja zdrowego odżywiania i zapobieganie zaburzeniom odżywiania  40 000 zł, 

5. Utworzenie i działalność grupy wsparcia dla osób z otyłością 20 000 zł, 

6. Promocja honorowego dawstwa krwi, dawstwa szpiku i organów 30 000 zł,

7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób mieszkańców Poznania 100 000 zł.

od 2018-01-31 do 2018-03-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 21/2018/P z dnia 21 stycznia 2018 roku

od 2018-01-19 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA II edycja)

na podstawie zarządzenia nr 954/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2017r.

od 2018-01-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA IV edycja)

na podstawie zarządzenia nr 966/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na realizację zadania w obszarze "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców"

na podstawie zarządzenia nr 965/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej,

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę,

- prowadzeniu profilaktyki uzależnień skierowanej do grup ryzyka,
w szczególności do osób bezdomnych - uzależnionych,

- prowadzeniu wsparcia procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,

- prowadzeniu rogramu korekcyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- prowadzeniu wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin z problemem alkoholowym,

- prowadzeniu wsparcia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

na podstawie zarządzenia nr 867/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu Całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu

na podstawie zarządzenia nr 922/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 11/2018

Zarządzenie Nr 934/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze:"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 938/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Zadanie:
Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 937/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

Zadanie: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 945/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31