Komunikat: Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-02-15 do 2019-12-31

Treść

Zadania mogą być realizowane od 2018-03-01 do 2018-12-31
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 2018-11-27
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2018-12-02 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota pozostała do rozdysponowania:
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Opis konkursu
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Do oferty należy dołączyć:
- uchwałę lub rekomendację Rady Osiedla ze wskazaną kwotą zabezpieczoną na realizację zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,
- oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe:
 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 10 000,00 zł.
2. Stary Grunwald:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne - 1 627,00 zł
3. Chartowo:
a) Organizacja warsztatów "Dbam o siebie i swój wygląd" dla osób z niepełnosprawnościami  - 3 000,00 zł.           
b) Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami -
3 000,00 zł
c)Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób niepełnosprawnych - 4 500,00 zł.
4. Św. Łazarz
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 10 000,00 zł
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.


Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Kujawa-Lisiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 12:03 - aktualizacja (Aktualizacja)