Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 53/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-02-28 do 2019-03-22

Treść

Poznań, 28. lutego 2019 r.

Znak sprawy: ZSS-II.524.4.2019

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019 oraz uchwały Nr IV/40/VIII/2018 Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 53/2019

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)"

w 2019 roku

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jadwiga Kulikowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-28 15:51 - Jadwiga Kulikowska (Wprowadzenie informacji)