Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 6/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2018-11-16 do 2018-12-07

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 r., projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2019 rok, ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

W 2019 ROKU

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Musiej
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-14 11:23 - Monika Musiej wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)