Zamówienie: ZP/03/2019

Sygnatura zamówienia: ZP/03/2019
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 4 lutego 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zakład Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
kontakt: 61 878 05 10/61-878-05-59
email: info@zrd.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej o frakcji 0-31,5 mm, 0-63 mm, dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

12 lutego 2019 do godz. 08:15

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

4 lutego 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-02-12

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Danuta Ratajczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-04 11:33 - załącznik nr 5_oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)