Zamówienie: ZOU-XII.271.197.2018.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.197.2018.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 listopada 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie:

a)    składu komputerowego polegającego na:

-          wprowadzaniu tekstu,

-          skanowaniu zdjęć i obróbce,

b)    komputerowego składu tekstu polegającego na stworzeniu stron - układ graficzny,

c)    wydruku do korekty,

d)    naniesienia korekty,

e)    zebrania,

f)     falcowania,

g)    naświetlenia,

h)    wydruku gazetek/sprawozdań o wskazanych parametrach wykonania,

i)      dostarczenia, rozładunku i wniesienia do wskazanych miejsc lokalizacji zgodnie
z załącznikami od 1.1 do 1.21 (Formularze cenowe) do Formularza ofertowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 odrębne, niezależne od siebie części:  od 1 do 21.

Zamówienia gazetek/sprawozdań realizowane będą zgodnie z zapisami § 1 i 3:

-          wzoru umowy bez prawa opcji (zał. nr 5 SIWZ) - dot. części od 1 do 19;

-          wzoru umowy z prawem opcji (zał. nr 5a do SIWZ) - dot. części 20 i 21.

Dla części od 1 do 19:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarty                       jest we wzorze umowy bez prawa opcji, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz Formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 1.1 do 1.19 (stosownie do każdej
z części).

Dla części 20 i 21:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawarty                       jest we wzorze umowy z prawem opcji, stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ oraz Formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 1.20 i 1.21 (stosownie do każdej
z części).

- Zamawiający korzystając z prawa opcji określa:

a)    zakres minimalny tak zwany gwarantowany:

-          część 20 - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - 2 numery w roku;

-          część 21 - osiedle Strzeszyn - 3 numery w roku.

b)    zakres dodatkowy na prawach opcji:

-          część 20 - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - do 2 numerów w roku;

-          część 21 - osiedle Strzeszyn - 1 numery w roku.

c)    zakres maksymalny (zakres minimalny - gwarantowany + zakres dodatkowy na prawach opcji):

-          część 20 - osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo do 4 numerów w roku;

-          część 21 - osiedle Strzeszyn 4 numery w roku.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia zapotrzebowania osiedli na dodatkowe sprawozdania.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Prawo opcji zostanie uruchomione w sytuacji wykorzystania całości usług w liczbie gwarantowanej.

Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w zakresie usług określonych na prawach opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym
w SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

7 grudnia 2018 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 listopada 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-13

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-01-03

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-02-11

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-03

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2019-01-17

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-04-17

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 10:21 - www (Wprowadzenie informacji)