Zamówienie: ZP.VII/3410-71/04

Sygnatura zamówienia: ZP.VII/3410-71/04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 31 sierpnia 2004
Kwota postępowania: poniżej 60 tys. euro
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Biuro Zamówień Publicznych
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: IV piętro, pokój 446, telefon 61 878-52-09, fax 61 878-50-85
email: BZP@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

 • na odbudowę i modernizację urządzeń melioracyjnych na terenach użytkowanych rolniczo Miasta Poznania.
 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych, do każdego z wymienionych poniżej obiektów (obszarów):
 • I. Obiekt Morasko,
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. rów Wa-A;
  2. rów Wa-A-1;
  3. rów Wa - 6;
  4. rów Wa - 4;
  5. rów Wa - 4-2
 • II. Obiekt Głuszyna,
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. rów Gł - 6;
  2. rów Głuszec;
  3. rów Gł- 20 (Pietrzynka ).
 • III. Obiekt Spławie
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. rów Dworski,
  2. rów Łężynka,
  3. rów Pokrzywka,
  4. rów Ł-1,
  5. rów M-30,
  6. rów Krzesinka;
  7. rów D-13;
  8. rów D-14.
 • IV Obiekt Starołęka
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. rów Minikowski,
  2. rów Czapnica.
 • V Obiekt Żegrze
  1. rów Zegrzynka,
 • VI Obiekt Kotowo
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. rów Kotówka
  2. dopływy od Ju-2 do Ju-7.
 • VII Obiekt Ławica
 • ta część zamówienia obejmuje łącznie następujące elementy:
  1. dopływy (Ju-11, Ju-13, Ju-14, Ju-15, Ju-16, Ju-17, Ju- 18, Ju-19, Ju-20, Ju-21, Ju-22, Ju-23 )
 • Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
  • ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia oraz wykoszenie porostów,
  • usuwanie namułów z cieków,
  • oczyszczanie z namułów przepustów rurowych i studzienek drenarskich,
  • rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków
 • CPV: 45240000-1

Termin wykonania zamówienia

do 10. 12. 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w:

w Biurze Zamówień Publicaznych, Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 Poznań

w pokoju nr 244 lub za pobraniem pocztowym.

Oferty należy składać do dnia:

16 września 2004 do godz. 10:00 w pokoju nr 247 w

w Biurze Zamówień Publicaznych, Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 Poznań

Kontakt:

Marta Jaworska tel. 8785203

Warunki udziału w postępowaniu, ich znaczenie oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
2.1 dysponują minimum jedną osobą wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą uprawnienia wykonawcze do prowadzenia i kierowania robotami w zakresie melioracji wodnych.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Udzielą 6 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od daty odbioru robót.
5. Niepodlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100%

Wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: 0 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy "Prawo zamówień publicznych".

Oferty częściowe

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Oferty wariantowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin związania ofertą

16 października 2004

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Jaworska
ostatnia zmiana w dniu 2004-08-31 12:58 - zmiana ()