Oferta: ds. aktualizacji danych graficznych

Data publikacji: 2019-01-23
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.1.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. aktualizacji danych graficznych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę na pełen etat, pełna treść oferty link:https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=195

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-22

Zakres podstawowych czynności

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności aktualizacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi:

 • prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją baz danych wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadań, w tym weryfikacja i aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca bazy danych wchodzące w skład zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych BDOT500, szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • prowadzenie metadanych w zakresie prowadzonych baz danych,
 • wykonywanie raportów, analiz, sprawozdań i statystyk dotyczących prowadzonych baz danych,
 • współudział w prowadzeniu osnów geodezyjnych
 • współudział w ustalaniu zasad wymiany danych między MODGiK i jednostkami wykonawstwa geodezyjnego

Wymagania obowiązkowe

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe kierunek lub specjalność: geodezja  i kartografia
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe - geodezyjne
 • umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie kierunek lub specjalność geodezja i kartografia
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, co najmniej w zakresie 1
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 • znajomość  ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • umiejętność współpracy z ludźmi
 • skrupulatność
 • przestrzeganie etyki zawodowej
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty

Zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line i przesyłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

1. W przypadku aplikacji elektronicznej wymagane dokumenty:

 • informacje obejmujące życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia - formularz dostępny przy ogłoszeniu
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy, o ile nie zostaną dołączone do formularza jako załączniki prosimy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • oraz patrz pkt 4

Zwracamy uwagę, że skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego  wymaga od kandydata  podania adresu mailowego. Dana ta jest niezbędna do obsługi procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku zgody na podanie adresu mailowego prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych  tradycyjną pocztą lub złożenie w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.

2. W przypadku aplikacji przekazywanych drogą tradycyjną kandydat jest obowiązany złożyć następujące dokumenty:

 • CV - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe a także oświadczenie dot. nieposzlakowanej opinii
 • kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy.

(-podstawa prawna żądania danych: KP art. 22 1 §1 i 3 oraz ustawa o pracownikach samorządowych)

3. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wyżej wymienione
wymaga zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych  osobowych o treści: "Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie  z art. 4 pkt 11 RODO". 

4. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Inne informacje:

Warunki pracy

 • Stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym.
 • w windy (windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych).
 • Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne.
 • Praca z przewagą wysiłku umysłowego.
 • Charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się wewnątrz wielokondygnacyjnego budynku.
 • Podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD, obsługuje  drukarkę, telefon, urządzenia wielofunkcyjne, korzysta  z materiałów biurowych.

Informacje dodatkowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Informacje uzupełniające

Dokumenty przesyłane pocztą lub składane osobiście w kancelarii - Sala Obsługi Klienta, winny zawierać wymienione wyżej dokumenty wraz z podaniem numeru ref.

ZG-ZKS.11000.1.2019. Decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej jednostki.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej   (www.geopoz.pl i http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20. 

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru 1_2019_stan_ds._aktualizacji_danych_graficznych (78,1 KB).pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w zakładce Oferty pracy -  Oferty bieżące.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wiesława Chajec
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-22 12:40 - Informacja o Wynikach naboru (Aktualizacja)