Oferta: ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)

Data publikacji: 2018-01-12
Nr ref.: ZTM.DO.1110.4.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-01-31

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie umów w zakresie P&R.
 2. Administrowanie parkingiem P&R.
 3. Wsparcie procesu rozwoju systemów, testowania nowych funkcjonalności i elementów systemu, udział we wdrożeniach systemów, tworzenie scenariuszy testowych.
 4. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu parkingowego, w tym między innymi:

- opracowanie założeń do rozwoju nowych oraz optymalizacji istniejących funkcjonalności systemu,

- opracowanie założeń do rozwoju nowych oraz optymalizacji istniejących elementów systemu oraz  opiniowanie wniosków o zmianę funkcjonalności,

- analiza zasadności zgłoszeń,

- optymalizacja nowych funkcjonalności/elementów systemu w ramach współpracy z Wykonawcą systemu i prac własnych.

5. Kontrolowanie legalności oprogramowania i realizacji postanowień gwarancji.

6. Współpraca z innymi jednostkami miejskimi.

7. Planowanie oraz monitorowanie dochodów i wydatków (w tym opisywanie faktów), związanych z realizowanymi zadaniami.

8. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski itp. w zakresie zadań działu.

9. Przygotowywanie projektów umów i dokumentacji w zakresie realizowanych zadań.

10. Realizacja zawartych umów i porozumień.

11. Przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych ZTM, m.in. zarządzeń, pism okólnych i poleceń służbowych w zakresie zadań działu.

12. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji.

13. Sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

14. Archiwizacja dokumentów.

15. Definiowanie i zarządzanie ryzykami.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Certyfikat Prince2 lub ITIL.
 3. Minimum 2-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu projektów o wartości co najmniej 1 mln zł.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego.
 5. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.
 6. Umiejętność tworzenia merytorycznych dokumentów.
 7. Umiejętność zarządzania ryzykiem, czasem i kosztem.
 8. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 9. Dynamizm działania.
 10. Komunikatywność.
 11. Umiejętność pracy w zespole.
 12. Odporność na stres.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie na kierunku - Zarządzanie projektami lub pokrewne
 2. Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji przetargowych w oparciu o przepisy PZP minimum rok.
 3. Umiejętność wystąpień publicznych.
 4. Umiejętność zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z parkingami bezobsługowymi.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.4.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-31 07:41 - ZTM.DO.1110.4.2018 (Aktualizacja)