Oferta: ds. kadrowych

Data publikacji: 2017-06-13
Nr ref.: ZTM.DO.1110.12.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. kadrowych
Informacje dodatkowe: pełen etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Tworzenie bazy danych o pracowników.
 2. Rekrutacja pracowników.
 3. Adaptacja pracowników.
 4. Ocenianie okresowe pracowników.
 5. Nagradzanie i karanie pracowników.
 6. Zakładanie, aktualizacja i archiwizacja akt osobowych pracowników.
 7. Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych pracowników.
 8. Analiza potrzeb kadrowych.
 9. Przygotowywanie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 10. Rozliczanie czasu pracy pracowników i nadzór nad      harmonogramami.

     11. Zarządzanie urlopami (plany, aktualizacja i wykorzystanie).

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe (administracja, ekonomia, prawo),
 2. Co najmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 3. Wysoki poziom kompetencji w zakresie Kodeksu Pracy,
 4. Wysoki poziom kompetencji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 5. Bardzo dobra znajomość spraw kadrowych,
 6. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 7. Skrupulatność, dokładność, terminowość,
 8. Sprawna obsługa komputera (pakiet Office).

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość programu kadrowo - płacowego Agrobex;
 2. Kursy i szkolenia z zakresu prawa pracy,
 3. Bardzo dobra organizacja pracy;
 4. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych oraz znajomość ustawy o pracownikach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga bezpośredniego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 2017-06-30.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-13 13:05 - ogłoszenie naboru (Wprowadzenie informacji)