Oferta: ds. obsługi Klienta w systemie poczty elektronicznej

Data publikacji: 2018-01-04
Nr ref.: ZTM.DO.1110.1.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. obsługi Klienta w systemie poczty elektronicznej
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-05

Zakres podstawowych czynności

 1. Nadzór i koordynacja obiegu korespondencji elektronicznej wewnątrz i na zewnątrz jednostki  w tym rozdzielanie korespondencji i kierowanie jej do właściwych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych.
 2. Odbieranie, segregowanie i przekazywanie dziennej poczty elektronicznej w jednostce.
 3. Terminowe redagowanie i obsługa korespondencji e-mail dla klientów ZTM w szczególności w zakresie rozpatrywania reklamacji, odwołań, skargi, wniosków, zapytań, listów.
 4. Zapewnienie wydajnego, bezpiecznego i terminowego e-obiegu poczty elektronicznej w skali działu oraz jednostki. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących przepisów prawa i regulaminów ZTM.
 5. Analiza przepisów prawnych i redagowanie pism.
 6. Udzielanie informacji dotyczących ulg, zwolnień i taryfy.
 7. Udzielanie informacji z zakresu przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość standardów, architektury bezpieczeństwa klasycznych systemów poczty elektronicznej.
 3. Znajomość obsługi komputera pakiet MS Office i urządzeń biurowych.
 4. Minimum roczne doświadczenie.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe - preferowany kierunek administracja publiczna, nauki humanistyczne.
 2. Staż pracy powyżej 2 lat.
 3. Znajomość problematyki z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 4. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 5. Nastawienie na rozwój i podnoszenie kwalifikacji.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.1.2018.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 14:55 - ZTM.DO.1110.1.2018 (Aktualizacja)