Oferta: ds.obsługi w Biurze Obsługi Klienta

Data publikacji: 2017-03-10
Nr ref.: ZTM.DO.1110.7.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds.obsługi w Biurze Obsługi Klienta
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-04-11

Zakres podstawowych czynności

 1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg, wniosków, reklamacji pasażerów i interesantów.
 2. Bezpośrednia i telefoniczna obsługa pasażerów.
 3. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących przepisów prawa i regulaminów ZTM.
 4. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących obowiązującej taryfy.
 5. Udzielanie niezbędnych informacji dotyczących ulg i zwolnień.
 6. Udzielanie niezbędnych informacji z zakresu przebiegu linii komunikacyjnych oraz lokalizacji przystanków, a także czasowych zmian przebiegu linii komunikacyjnych, wynikających z wyłączenia określonych tras komunikacyjnych z ruchu.
 7. Obsługa systemu windykacyjnego.
 8. Postępowanie z dokumentami pozostawionymi w pojazdach komunikacji miejskiej i kontrolerom biletowym ZTM zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami.
 9. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej ulg i zwolnień.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie średnie/wyższe - preferowane administracja publiczna.
 2. Znajomość obsługi komputera pakiet MS Office i urządzeń biurowych
 3. Umiejętność sporządzania raportów i sprawozdań.
 4. Umiejętność wnikliwej analizy przepisów prawnych  i redagowania pism
 5. Znajomość standardów obsługi klienta.

Wymagania dodatkowe

 1. Roczne doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego.
 2. Znajomość problematyki z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Doświadczenie w obsłudze Klienta, umiejętność nawiązywania kontaktów i podtrzymywania relacji z klientami, odporność na pracę w warunkach stresu.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kserokopie dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami, instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru stanowisko ZTM.DO.1110.7.2017.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-11 14:58 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)