Oferta: ds. planowania oraz nadzoru nad umowami dot. wydatków majątkowych w zakresie przystanków i dworców

Data publikacji: 2017-07-19
Nr ref.: ZTM.DO.1110.14.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. planowania oraz nadzoru nad umowami dot. wydatków majątkowych w zakresie przystanków i dworców
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-09-06

Zakres podstawowych czynności

 1. Zarządzanie procesami funkcjonowania przystanków, dworców i pętli autobusowych w tym:a/  nadzór nad prawidłowym oznakowaniem węzłów przesiadkowych, b/  nadzór nad ustawianiem w nowych lokalizacjach elementów wyposażenia infrastruktury, c/  nadzór nad utrzymywanie w należytym stanie technicznym elementów wyposażenia przystanków komunikacji miejskiej i zlecanie dokonywania bieżących napraw, d/ nadzór nad stanem technicznym i czystością infrastruktury przystanków i dworców.
 2. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z wyposażeniem, modernizacją i rozbudową infrastruktury przystankowej,
 3. Wdrażanie innowacyjnych narzędzi i usług,
 4. Zapewnienie jakości obsługi i bezpieczeństwa pasażerów,
 5. Udział w pracach zespołów projektowych realizujących przedsięwzięcia związane
  z publicznym transportem zbiorowym,
 6. Zwiększenie efektywności pracy jednostki (jakości i wydajności).

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Umiejętność analizowania dokumentacji projektowej,
 3. Znajomość układu komunikacyjnego Miasta Poznania,
 4. Biegła obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
 5. Znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, publicznym transporcie zbiorowym, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych,
 6. Umiejętność redagowania pism i logicznego formułowania wniosków,
 7. Umiejętność pracy w zespole,
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. Gotowość do podjęcia pracy w terenie,
 10. Wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej,
 2. Kompetencje w zakresie zarządzania projektami,
 3. Kompetencje w zakresie systemów zapewnienia jakości,
 4. Kompetencje w zakresie zarządzania procesowego,
 5. Prawo jazdy kategorii B.,
 6. Umiejętność sporządzanie planów inwestycyjnych i dokumentów inicjujących projekt,
 7. Przygotowywanie danych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, praca wymaga wyjazdów w teren.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.110.14.17.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-06 14:58 - Wyniki naboru (Aktualizacja)