Oferta: ds. rozliczania sprzedaży w Punktach Obsługi Klientów

Data publikacji: 2017-09-12
Nr ref.: ZTM.DO.1110.17.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. rozliczania sprzedaży w Punktach Obsługi Klientów
Informacje dodatkowe: pełen etat / umowa na zastępstwo

Zakres podstawowych czynności

 1. Sporządzanie raportów i dokonywanie analiz danych dotyczących sprzedaży biletów elektronicznych w POK.
 2. Rozliczanie sprzedawców biletów w Punktach Obsługi Klienta.
 3. Sprawdzanie pod względem merytorycznym wszystkich dokumentów księgowych sporządzonych przez sprzedawców biletów POK.
 4. Sprawdzenie prawidłowości zapisów dokumentacji rozliczeniowej pod względem merytorycznym i rachunkowym.
 5. Monitorowanie wpłat utargów sprzedawców biletów POK.
 6. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych z zakresu realizowanych zadań.
 7. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz komórki organizacyjnej.
 8. Dbanie o powierzone mienie ZTM.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 2 lata.
 3. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania.
 4. Znajomość uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie taryf opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, w sprawie wysokości opłat dodatkowych, ulg i zwolnień.

Wymagania dodatkowe

 1. Umiejętność szybkiego i efektywnego działania pod presją czasu.
 2. Umiejętność wykorzystania narzędzi informatycznych.
 3. Umiejętność interpretowania obowiązujących regulacji niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.
 4. Komunikatywność, sumienność, uczciwość, cierpliwość.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo  w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisje. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 2017-09-26.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-15 13:56 - nabór ZTM.DO.1110.17.2017 (Aktualizacja)