Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.7.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie koncepcji technicznej dla przebudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. 28 Czerwca 1956 roku (odcinek od ul. Pamiątkowej do pętli "Dębiec") oraz budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu

27/04/2018