Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac utrzymaniowo - serwisowych systemu ITS Poznań

31/01/2019